Lokacijska preveritev v EUP NM/14/-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. Novo mesto; ID: 1103

Status: veljaven

S sklepom o potrditvi lokacijske preveritve se v EUP NM/14-j na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5, vse k. o. 1456 Novo mesto dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 – OPPN, 46/14 - teh. popr. in 16/15 ter Dolenjski Uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN) in sicer:

  • povečanje obstoječe stanovanjske stavbe s povečanjem obstoječih FZ in FI, in to ne glede na določbe 2. točke (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN, torej brez urejanja z OPPN in brez pridobitve rešitve z javnim arhitekturnim natečajem,
  • povečanje horizontalnega gabarita obstoječe stavbe, in to ne glede na določbe 6. točke (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN, torej četudi povečanje ni posebej predpisano v EUP, in
  • zmanjšanje zahtev za zagotavljanje parkirnih površin na gradbeni parceli na najmanj eno parkirno mesto/100 m2 površin nestanovanjskih delov stavbe ter zagotovitev tega oziroma teh parkirnih mest zunaj gradbene parcele na drugih, lahko tudi skupnih ali javnih parkirnih mestih v mestnem jedru, in to ne glede na določila prvega odstavka 83. člena OPN in ne glede na določila v preglednici 3 v petnajstem odstavku 83. člena OPN.

Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo prizidka k obstoječi stanovanjski stavbi v kletni in pritlični etaži, vključno z zunanjimi stopnicami ali zunanjim dvigalom, s katerim se skupna zazidana površina zemljišča pod stavbami na gradbeni parceli poveča na skupaj največ 210 m2, zaradi česar bo FZ povečan na največ 25,4 %.

Sklep skladno tretjim odstavkom 133. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17)  preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, to je od 17.01.2019, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. Sklep o lokacijski preveritvi je objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 6/19 z dne 11. 02. 2019 in je dostopen preko povezave https://www.novomesto.si/mma/dul_2019_06/2019021114345314/

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14/-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. Novo mesto; ID: 1103

Dolenjski uradni list, št. 6/19.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:


 

Datoteke

nazaj