Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (OPN MONM)

Zadnja sprememba: 20. 04. 2018

Status: veljaven

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/1431/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/1813/18 - obv. razl., 15/18, 16/186/19 - LP 1103 in 12/21 - LP 2177. 

Odlok OPN MONM- neuradno prečiščeno besedilo

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

 1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, Uradni list RS, št. 77/10;
 2. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 37/10;
 3. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 76/10;
 4. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 4/12;
 5. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, Uradni list RS, št. 77/10;
 6. Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo, Uradni list RS, št. 87/12;
 7. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
 8. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 44/13;
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 18/14;
 10. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 31/14;
 11. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 46/14;
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MONM – SD OPN 1 (PIP za območje centralnih dejavnosti na območju ob Topliški cesti - EUP NM/13-b), Dolenjski uradni list, št. 12/15;
 13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici, Dolenjski uradni list, št. 13/18;
 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MONM – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti), Dolenjski uradni list, št. 15/18;
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MONM – SD OPN 4, Dolenjski uradni list, št. 16/18;
 16. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14/-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. Novo mesto; ID: 1103, Dolenjski uradni list, št. 6/19;
 17. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za Objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. Št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto - identifikacijska št. 2177
  Dolenjski uradni list, št. 12/21.

Prostorski akti, ki so v pripravi:

 1. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 2;
 2. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 5;
 3. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - SD OPN 6 (Širitev območja ZN Adria).

Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

 1. Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah, Uradni list RS, št. 124/06;
 2. Lokacijski načrt Revoz, Uradni list RS, št. 73/04;
 3. Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105, Uradni list RS, št. 74/02, 31/06-popr., 68/07;
 4. Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2 - 105/259, Uradni list RS, št. 46/03;
 5. Občinski lokacijski načrt Brusnice, Uradni list RS, št. 120/06,  38/07-popr., 43/07 – popr. popr., 42/08-popr.;
 6. Občinski lokacijski načrt Gabrje, Uradni list RS, št. 124/06;
 7. Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu, Uradni list RS, št. 59/06;
 8. Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh, Uradni list RS, št. 97/08;
 9. Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 39/98, 40/07-obv. razl., 75/08-obv. razl., 74/02;
 10. Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 21/99, 63/01;
 11. Ureditveni načrt za športno-rekreacijski park Portoval, Uradni list RS, št. 108/01;
 12. Zazidalni načrt Adria, Uradni list RS, št. 92/02, 62/04-popr.;
 13. Zazidalni načrt BTC Češča vas - I. faza, Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90, 11/91;
 14. Zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, Uradni list RS, št. 33/96, 57/09;
 15. Zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 55/02.

Predpisi, katere dani predpis razveljavlja:

 1. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - s spremembami in dopolnitvami;
 2. Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - s spremembami in dopolnitvami;
 3. Zazidalni načrt Otočec;
 4. Zazidalni načrt Romsko naselje v Žabjaku;
 5. Zazidalni načrt Mrzla dolina I. – del;
 6. Ureditveni načrt pokopališče v Prečni;
 7. Lokacijski načrt 20 kV daljnovoda Gotna vas – Cikava;
 8. Sprememba  zazidalnega  načrta obrtno-industrijske  cone  Cikava  -  Zgornji del;
 9. Lokacijski  načrt za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in  Petelinjek;
 10. Lokacijski načrt severne obvoznice Novega mesta;
 11. Ureditveni načrt za romsko naselje Ruperčvrh;
 12. Prostorsko ureditveni pogoji za območje mestnega jedra Novega mesta;
 13. Prostorsko ureditveni pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča;
 14. Prostorsko ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Novo mesto;
 15. Prostorsko ureditveni pogoji za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-UBP-1).

 

Datoteke

nazaj