Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja str. 13 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas - ID: 1443

Status: veljaven

S sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objekta 5, ki je predviden z Odlokom o Občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2) – v nadaljevanju: OLN, na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas, in sicer:

- dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na prostorske izvedbene pogoje, ki so določeni v 15. členu OLN, v poglavju Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe, alinea 3 - objekt 5 v povezavi z grafičnim delom OLN in sicer grafični prikaz list 3: Ureditvena situacija s prerezi.

- v okviru obravnavanega individualnega odstopanja se na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas, dopusti odstopanje od gradbene linije na zahodni strani območja za največ 15 m proti vzhodu in na južni strani za največ 8 m proti severu, pri čemer se ohranja smer postavitve objekta in lokacija objekta znotraj območja za razvoj objekta, kot ju določa veljavni OLN. 

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja str. 13 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas - identifikacijska št.: 1443

Dolenjski uradni list št. 3/20.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:


 

Datoteke

nazaj