Občinski podrobni prostorski načrt Ursa ob Straški cesti

Status: delno razveljavljen

Občinski podrobni prostorski načrt Ursa ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 46/12; (v nadaljevanju: OPPN) je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji), opredeljen v okviru enote urejanja prostora NM/4-OPPN-e.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ursa ob Straški cesti (NM/4-OPPN-d) leži na zahodnem delu Novega mesta, med Bršljinom na vzhodni in Cegelnico na zahodni strani. Območje obsega približno 11,7 ha. Z OPPN se načrtujejo prostorske ureditve, ki so prednostno namenjene skladiščenju gotovih izdelkov in manipulaciji za potrebe podjetja URSA, manjšim dozidavam obstoječih objektov ter določitvi pogojev za priključevanje na Straško cesto oziroma izvedbo novega priključka na lokalno cestno omrežje.

Območje OPPN je razdeljeno na štiri (4) ureditvene enote: UE »tovarna«: T1, T2 in T3; UE »zelene površine«: Z1 in Z2; UE »železnica«: Ž1, Ž2 in Ž3; UE »javne ceste in njihovi deli« z oznako: C1, C2, C3, C4 in C5. V okviru območja urejanja tega OPPN je tako predvidena razširitev tovarniškega območja, širitev osrednje proizvodno-skladiščne hale, podaljšata se obstoječa železniška tira, načrtujeta se novo parkirišče ter nov prostor za tovornjake, izvedejo brežine, protihrupne bariere in oporni zidovi.

 

nazaj