Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem

Status: veljaven

Križišče štirih mestnih cest, ki so obenem tudi državne - Kandijske, Belokranjske, Šentjernejske in Levičnikove, je umeščeno na vstopu v najožje mestno središče z vzhodne strani. Zanj so značilni zgoščena mestna pozidava, centralni programi ter gost pešaški promet. Križišče je eno najbolj obremenjenih križišč v Novem mestu, kjer obstoječe prometne obremenitve ne zagotavljajo nujne ravni prometnih uslug. Križišče poleg mestnega prometa prevaja tudi tranzitni od vzhoda proti zahodu in obratno v smeri Šentjerneja in Straže (R2-419) ter od severa proti jugu in obratno v smeri proti avtocesti A2 in državni meji s Hrvaško v Metliki (G2‑105). Planska doba, za katero je bilo križišče dimenzionirano, je presežena. Število prometnih nesreč raste iz razloga slabe geometrije križišča in neustreznih ciklusov na semaforjih, zato je rekonstrukcija križišča, vključno z izgradnjo razbremenilnih primarnih (vzhodna obvoznica) in sekundarnih mestnih cest, nujna.

Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2‑419 s širšim vplivnim območjem (v nadaljevanju: OPPN-SP) sega na jugu vzhodno od tovarne TPV in Revoz do vključno glavnega vstopnega križišča v tovarno Revoz na Belokranjski cesti. Zajeta je priključna cesta navedenega križišča pri Revozu in bodoče vzhodne obvoznice, vključno z delom Avšičeve ulice. V območju obravnave je del Belokranjske ceste do glavnega vstopa v Revoz ter del Šentjernejske ceste vključno z ulico Žabja vas in njenim priključkom na Šentjernejsko cesto. Na severu območje zajema neurbanizirano območje dveh kotanj ob Levičnikovi cesti in meji na območje urejanja OLN Univerzitetni kampus Novo mesto. Na severozahodu je vključeno območje kraka Kandijske ceste in brežino Žibertovega hriba severno od Kandijske ceste in zahodno od Levičnikove ceste.

OPPN-SP vsebuje usmeritve in pogoje prenove neustrezno urejenega prostora, pogoje za gradnjo na nezazidanih površinah, vključno z infrastrukturo ter pogoje za rekonstrukcijo križišča s priključnimi kraki, omrežjem cest nižje kategorije in priključkov na cestno. Rekonstrukcija križišča štirih mestnih cest zajema poleg rešitve za ureditev motornih prometnih tokov tudi ukrepe za obravnavo pešca kot enakovrednega soudeleženca v prometu ter enega od bistvenih dejavnikov v ustvarjanju prave mestne podobe predela. OPPN-SP določa izvedbo ustrezne obcestne pozidave v smislu »mestnega portala«, s poudarkom na peščevih površinah, reprezentančnih fasadah ter javnih programih v pritličju.

Pomen nove pozidave:

  • mestu bo dodala nove stanovanjske, poslovne in trgovske enote,
  • saniran bo neustrezno urejen oziroma neurejen prostor (nefunkcionalni kotanji),
  • vizualna podoba bo izboljšana (izgradnja kvalitetne sodobne arhitekture, ki se odziva tudi na stanje v obstoječem grajenem okolju),
  • parkirne kapacitete se bodo povečale
  • podan bo urbanistični poudarek pomembne vstopne točke v mestno središče
  • obseg odprtih površin se bo zmanjšal, vendar se zato ne bo zmanjšal tudi funkcionalni prostor, saj za gradnjo predvideno območje ni polno integrirano v življenje naselja.

Rekonstrukcija glavnega križišča s priključnimi kraki bo pomenila veliko izboljšanje prometno varnostnih razmer vsaj do izgradnje nove vzhodne obvoznice.

V območje OPPN-SP so zajete tudi stranske oz. sekundarne-zbirne ceste zahodno od križišča štirih mestnih cest ter njihovi priključki na primarno cestno omrežje. Osrednja vloga sekundarnih cest je prometno napajanje poslovnih objektov zahodno od osrednjega križišča, združena s funkcijo zbirne ceste širšega zaledja, kar se nanaša predvsem na stanovanjsko območje Žibertovega hriba. V okviru strokovnih podlag za OPPN-SP je projektno obravnavan tudi priključek Belokranjske ceste na načrtovano vzhodno obvoznico ter spremljajoče prilagoditve obstoječega cestnega omrežja tej rešitvi: ukinitev obstoječega križišča na Belokranjski cesti s cestama proti Revozu in Žabji vasi ter oblikovanje novega uvoza v Revoz in Žabjo vas. Po izvedbi vzhodne obvoznice bo to križišče postalo v prometnem smislu celo bolj pomembno od križišča štirih mestnih cest. Priključek na vzhodno obvoznico se s spremljajočo rekonstrukcijo in dograditvijo bližnjih cest obravnava v okviru izvedbenega prostorskega akta za vzhodno obvoznico. Na shematski ravni je v strokovnih podlagah predlagana tudi nova cestna navezava stanovanjskega naselja Žabja vas na Šentjernejsko cesto.

Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem

Uradni list RS, št. 64/10.


Predpis, ki spreminja dani predpis: 

  1. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena  za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na cestah G2-105 in  R2-419 s širšim vplivnim območjem (SD OPPN PUSP) - V PRIPRAVI!

 

Datoteke

nazaj