Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Na Brezovici

Status: veljaven

Območje podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici (v nadaljevanju OPPN) leži severno od Novega mesta, in sicer severno od državne ceste R2-448/0222 Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na AC A2 Ljubljana – Obrežje (priključkov zahod in vzhod) in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Meja območja OPPN poteka tako, da na severu vključuje varovalni pas 2 x 110 kV daljnovoda, na jugu pa regionalno cesto ter se na jugozahodu zaključi s križiščem lokalne ceste za Ždinjo vas in regionalne ceste. V južnem in jugozahodnem delu posega na površino med avtocesto in regionalno cesto. Severno, vzhodno in zahodno je območje obdano z gozdom. Velikost območja urejanja je približno 30 ha.

Z OPPN se načrtujejo ureditve kamionskega terminala z objekti in površinami za dejavnosti prometa, transporta, logistike, prodaje gospodarskih vozil in servisov ter za dejavnosti zaščite in reševanja, vključno s površinami za parkirna mesta za tovorna in priklopna vozila in površinami za njihovo vzdrževanje. Načrtovane prostorske ureditve so namenjene tudi upravnim, predelovalnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, vendar le kot spremljajoče dejavnosti osnovnim dejavnostim iz predhodnega stavka. Bivanje se dovoli le v okviru prenočitvenih zmogljivosti (gostinski objekt). Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo že omenjenih prostorskih ureditev in sicer:

- rekonstrukcija regionalne ceste na celotnem poteku znotraj območja OPPN, vključno z rekonstrukcijo križišča regionalne z lokalno cesto zahodno od gospodarske cone (v krožno križišče);

- zelene površine (območje arheološke gomile, ostale zelene površine);

- prometne ureditve znotraj gospodarske cone (ceste, parkirišča, manipulativne površine);

- komunalna in energetska infrastruktura.

nazaj