Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

Status: veljaven

Območje gospodarske cone Na Brezovici, ki se nahaja ob avtocesti na severnem robu Novega mesta, je namenjeno dejavnostim prometa, transporta, logistike ipd. Spremembe prostorskega akta (SD OPPN) se pripravljajo zaradi novih potreb, izraženih s strani podjetnikov na območju gospodarske cone in Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na zmanjšanje obsega javnih parkirnih površin, spremembo mreže notranjih javnih cest, spremembo tras navezave vodovoda in kanalizacije na obstoječe omrežje, spremembo prostorskih izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto na območju enote urejanja prostora NM/7-OPPN-b ter druge spremembe glede urejanja gradbenih parcel, platojev ipd.

nazaj