Ureditveni načrt pokopališča Srebrniče – I. faza

Status: delno razveljavljen

Območje ureditenega načrta obsega območje grobnih površin, poslovilni objekt, upravni objekt, peš komunikacije znotraj pokopališča, zelene površine znotraj pokopališča, mestne zelene površine, pločnik in sprehajalno pot izven pokopališča, ceste in parkirišče, komunalne vode in naprave.

1.faza pokopališča je razdeljena na 17 oddelkov za okoli 3100 klasičnih grobov in 9 oddelkov za 1800 žarnih grobov.
V končni fazi je na pokopališču Srebrniče prostora za okoli 9500 klasičnih in 6200 žarnih grobov.

Gradnja pokopališča je razdeljena v pet faz. 1. faza gradnje, ki jo obravnava ta ureditveni načrt, je razdeljena v tri etape. 1.etapa obsega gradnjo poslovilnega in upravnega objekta, parkirišča, avtobusnih postajališč in cest za celotno 1. fazo, ureditev grobnih polj in notranjih komunikacij za 1. etapo ter gradnjo vseh komunalnih vodov in naprav. V 2. in 3. etapi je predvideno le dograjevanje pešpoti in ureditev grobnih polj, ki se izvajajo po potrebi.

Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče - 1. faza

Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91., 11/91 - popr., Uradni list RS, št. 102/12-DPN AC Obrežje – Maline in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj