Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Status: veljaven

Območje, ki se je začelo urejati z Zazidalnim načrtom poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96; v nadaljevanju ZN), je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, dopušča pa se tudi možnost bivanja v višjih etažah objektov ter na jugozahodu območja, kjer so predvidene stanovanjske hiše. V pasu ob magistralni cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi. Velikost obravnavanega območja je okoli 2,4 ha.

Koncept celotnega območja se v SDZN ne spreminja. Mejni pogoji ostanejo enaki kot so določeni v osnovnem ZN. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov, mikrolokacij objektov, zunanjih ureditev, spremembe v prometni in ostali infrastrukturi. Na območju SDZN se predvideva večji trgovski objekt (trgovski, poslovni, skladiščni program) s spremljajočo zunanjo ureditvijo (dostop, manipulacija, parkirišča, zelenice) ter nekatere dozidave objektov, zunanje ureditve, ki odstopajo od določil osnovnega ZN.

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

 Uradni list RS, št. 57/09.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen)

Predpisi, na katere dani predpis vpliva: 

  1. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, Uradni list RS, št. 33/96;
  2. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105, Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – pop. in 68/07.

 

Datoteke

nazaj