Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Status: veljaven

Območje, ki se ureja z Zazidalnim načrtom poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96), se nahaja na severnem robu Novega mesta ob Ljubljanski cesti (R3-651/0252). Gre za delno že izveden (pozidan), reliefno zahtevnejši predel (dolina) na območju Dolenjih Kamenc. 

Območje zazidalnega načrta je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, nadstropja oziroma mansarde objektov se lahko namenijo tudi za bivanje. V pasu ob magistralni cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi (avtopralnica, trgovina ipd.).

Avtomehanične delavnice, vulkanizerstvo, ključavničarstvo, skladišča ter druge sorodne dejavnosti se lahko umestijo v objekte, locirane v osrednjem delu območja in v dele objektov, kjer so možni dostopi in dovozi z interne ceste. V zahodnem delu območja se zemljišča namenijo manipulativnim in zelenim površinam. V nadaljevanju obstoječe vrste stanovanjskih objektov v jugozahodnem delu tega območja je možna dopolnilna stanovanjska gradnja.

 

Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Uradni list RS, št. 33/9657/09101/09-OPN MONM, 80/12-LN Rekonstrukcija Ljubljanske ceste, 102/12-DPN AC Obrežje - Maline, Dolenjski uradni list št. 24/22-OPN MONM, 22/23.

Neuradno prečiščeno besedilo - NPB 2


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, Uradni list RS, št. 57/09;
  2. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105), Uradni list RS, št. 80/12;
  4. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
  5. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 24/22-UPB 1;
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2), Dolenjski uradni list št. 22/23.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

nazaj