Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina

Status: delno razveljavljen

Določila ureditvenega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– ureditvene posege za novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje,
– novogradnje in prenove na sedanjih in novih poslovnih območjih,
– preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina,
– urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste in
– prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju ureditvenega načrta.

Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07 - obv. razl., 75/08 - obv.razl., 101/09 - OPN MONM, 42/14 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM in 24/22 - UBP1.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 - NPB2


Predpisi in akti, ki spreminjajo dani predpis:

  • Odlok o  spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina - Uradni list RS, št. 74/02,
  • Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina - Uradni list RS, št. 40/07 - obv. razl.,
  • Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina - Uradni list RS, št. 75/08- obv. razl .,
  • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen),
  • Odlok o Spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina - Uradni list RS, št. 42/14,
  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - Dolenjski uradni list, št. 16/22 (146. člen),
  • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Dolenjski uradni list, št. 24/22 (146. člen).

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

opombe: celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto

Datoteke

nazaj