Ureditveni načrt Pod topom na Drski v Novem mestu

Status: delno razveljavljen

Območje ureditvenega načrta »Pod topom« na Drski v Novem mestu (v nadaljevanju UN) se nahaja med ulicama Slavka Gruma in Drska, na območju današnjega poslovno stanovanjskega objekta Tuš in trgovine Mercator ter na območju jugozahodno od Šegove ulice. Območje urejanja meri 3,8 ha.

Urbanistično-arhitekturna rešitev UN je pripravljena kot smiselno nadaljevanje rezultatov vabljenega, društvenega, enostopenjskega, urbanistično -arhitekturnega "Natečaja za pridobitev najustreznejših rešitev za izdelavo ureditvenega načrta Pod topom na Drski v Novem mestu" (junij 2001). Območje urejanja je v osrednjem delu namenjeno poslovno - stanovanjskemu kompleksu Pod topom (današnji Tuš) s pripadajočimi ureditvami ter ureditvami zunanjih površin - poti, parkirišč, zelenic in drevoredov vzdolž obeh obodnih ulic (Ulica Slavka Gruma in ulica Drska). V preostalem delu območja se ohranjajo stanovanja in obstoječe mirne poslovne dejavnosti ter zunanje ureditve: zelenice, rekreacijske površine in parkirišča, s tem da se parkirišča na več mestih bistveno povečajo, zelene površine pa kakovostneje uredijo. Predvidena je izgradnja Parkirne hiše Brod in Parkirne hiše Šegova ulica.

 

Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu

Uradni list RS, št. 59/04 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM.


Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj