Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1)

Status: veljaven

Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto je bil sprejet z odlokom v letu 2008 (Uradni list RS, št. 48/08). Njegove spremembe in dopolnitve so bile sprejete z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto v letu 2011 (Uradni list RS, št. 81/11).

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na spremembe vertikalnih in horizontalnih gabaritov poslovnega objekta s parkirno hišo A3 v smislu tehnoloških prilagoditev, povišanje objekta B2 za še eno (inštalacijsko) etažo  in  vertikalno uskladitev heliporta na stavbi, spremembe gradbenih linij ob obstoječi in razširjeni stavbi Splošne bolnišnice (stavbe B1, B2 in B3), spremembe pogojev za večnamenski objekt B9, spremembo lokacije objekta za začasno skladišče infektivnih odpadkov E5, možnost fleksibilne izvedbe podzemnih hodnikov po tehnoloških potrebah bolnišnice, začasne ureditve za mirujoči promet med Zdravstvenim domom in Splošno bolnišnico, upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto

Uradni list RS, št. 81/1143/13, Dolenjski uradni list, št. 2/15 in 22/21.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2), Uradni list RS, št. 43/13;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-3), Dolenjski uradni list, št. 2/15,
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4), Dolenjski uradni list, št. 22/21.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (UN ZKNM), Uradni list RS, št. 48/08;
  2. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, Uradni list RS, št. 63/08 - UPB1;
  3. Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu – 2. faza, Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91.

 

Datoteke

nazaj