Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu

Status: razveljavljen

Območje Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu (v nadaljevanju OLN) se nahaja na južnem robu Novega mesta in je vpeto med obstoječo stanovanjsko pozidavo naselja Jedinščica na severni, južni in zahodni strani ter glavno cesto G2-105 Novo mesto-Metlika na vzhodu. Velikost območja urejanja je približno 5,9 ha.

V okviru celovite zasnove obravnavanega prostora je predvidena ureditev novih gradbenih parcel ter gradnja 54 stanovanjskih stavb. Poleg gradnje stanovanjskih objektov in prenove obstoječe grajene strukture se na območju ureja še: pripadajočo komunalno infrastrukturo, zelene površine in območje za šport in rekreacijo jugozahodno od predvidene pozidave (na območju opuščenega peskokopa).

Dostop do območja nove pozidave je predviden iz občinskih cest z navezavo na državno cesto.

 

 

 

nazaj