zemljevid krajevnih skupnosti

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

datum: 16. 01. 2020

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

V Krajevni skupnosti Šmihel so bile lokalne volitve 18. novembra 2018. Svet KS Šmihel ima predvidenih sedem članov. Za volitve 2018 je bilo evidentiranih šest kandidatov, ko so bili tudi izvoljeni.

 

Člani Sveta KS Šmihel so:

 1. Brigita Juršič
 2. Darja Bobnar
 3. Štefan David
 4. Mag. Damir Delič
 5. Dr. Sašo Murtič
 6. Igor Lešnjak

Na 1. seji Sveta KS Šmihel, ki je bila 30. januarja 2019 sklicana s strani župana Mestne občine Novo mesto je bil za predsednika Krajevne skupnosti Šmihel  izvoljen Štefan David.

 

Na 2. seji Sveta KS Šmihel, dne 12. februarja 2019, sta bila izvoljena dva podpredsednika in tajnik Sveta KS Šmihel, in sicer:

 1. Za podpredsednika sta bila izvoljena dr. Sašo Murtič in Igor Lešnjak;
 2. Za tajnika mag. Damir Delič.

Na isti seji Sveta KS Šmihel je prejšnji predsednik mag. Miro Škufca predstavil delo Sveta KS Šmihel iv prejšnjem mandatu. Podrobno je predstavil stanje projektov, ki so načrtovani za KS Šmihel in so v realizaciji ali se bodo začeli realizirati v sedanjem mandatu.

 

Za KS Šmihel je v tem mandatu pomembna realizacija 2. in 3. faze projekta Šmihelske ceste. V tem mandatu se predvideva tudi nadaljevanje načrtovanja šmihelske obvoznice in priprave na njeno realizacijo.

 

Na Svetu KS Šmihel smo podpri nadaljevanje zastavljenih aktivnosti v prejšnjem mandatu za uspešno realizacijo predvsem cestne infrastrukture.

 

Svet KS Šmihel je opredelil smeri delovanja:

 • Cestna in stanovanjska infrastruktura
 • Podpora delovanju društev in zavodov ter podjetnikov
 • Komunalna infrastruktura
 • Sožitje krajanov
 • Operativno reševanje rednih nalog KS Šmihel
 • Sodelovanje z Mestno občino Novo mesto pri realizaciji zastavljenih projektov

 

Svet Krajevne skupnosti Šmihel je imel vsak mesec redno sejo in tudi več izrednih oziroma posvetovalnih sej.

 

V začetku leta 2109 smo z Mestno občino Novo mesto opredelili, da bo tekoče in investicijsko vzdrževanje otroških in športnih igrišč opravljal Zavod Novo mesto. Za košnjo trave v naši KS Šmihel smo se dogovorili s Komunalo Novo mesto.

 

Na posamezne seje Sveta KS Šmihel smo povabili društva, ki delujejo v naši Krajevni skupnosti.

Svetu KS Šmihel so svojo dejavnost predstavili:

 1. Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel,
 2. Krajevni odbor Rdečega križa in
 3. Športno društvo.

Svet KS Šmihel je glede na uspešno dosedanje delovanje društev podal podporo tudi za bodoče delovanje.

 

Posebna pozornost je bila na seji Sveta KS Šmihel dana poročilu predstavnika Romov iz romskega naselja in predstavniku Policije glede na zagotavljanje javnega reda in miru za skupno sožitje krajanov v KS Šmihel.

 

V letu 2019 žal do realizacije druge faze ureditve Šmihelske ceste ni prišlo. Problem glede izbire izvajalca del (revizija postopka) ter usklajevanje odkupov zemljišč so terjali zamik realizacije. Sedaj je pogodba med Direkcijo za infrastrukturo RS, Mesto občino Novo mesto in izvajalcem del podpisana.  Izvajalec del je podjetje Trgo-grad. Glede začrtanih aktivnosti ter zagotovljenih sredstvih pričakujemo v letu 2020 realizacijo druge in tretje faze ureditve Šmihelske ceste.

 

Na projektiranju cestne in stanovanjske infrastrukture je v letu 2019 narejen pomemben korak naprej, in sicer:

 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel OPPN Mrvarjev hrib in s tem omogočil nadaljnji razvoj naselja Na hribu in okolice
 2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel  dopolnjen OPPN in Odloka za obvoznico Šmihel, kjer je določen dostop do Šolskega centra Novo mesto, povezovalna cesta Šmihel – Drska in dostop do romskega naselja.
 3. V Šmihelu smo dobili prvi stanovanjski blok. »Cvetanovo zgradbo« je investitor podjetje OMP Novo mesto in izvajalec del Malkom preuredil v stanovanjski blok. Prvi stanovalci so že vseljeni. Na prošnjo predsednika Sveta KS Šmihel sta investitor OMP Novo mesto in izvajalec del Malkom Novo mesto 7. decembra 2019 postavila Defibrilator na Gasilskem domu v Šmihelu v Novem mestu. Defibrilator je predan PGD Šmihel.

V imenu krajanov KS Šmihel se investitorju in izvajalcem zahvaljujemo za plemenito dejanje.

 

Problem vidimo v sanaciji povezovalne ceste med Šmihelom in Regrčo vasjo (cesta ob Težki vodi), ter cesto K Roku , ki sta v izredno slabem stanju in potrebne takojšnje sanacije. Potrebno je čimprejšnje načrtovanje ceste  med Regrčo vasjo in uvozom na Regrške Košenice. Številne pozidave v okolici Svetega Roka in Regrče vasi nimajo zagotovljene ustrezne cestne in komunalne infrastrukture. Obstoječa cestna infrastruktura je uničena.

 

Posebna problematika v KS Šmihel se kot pereči problem kaže glede ureditev ekoloških otokov, števila kontejnerjev za smeti, ločevanja odpadkov, urejenost okrog kontejnerjev za smeti. Razmetane smeti in podobno na ekoloških otokih daje videz neurejenosti naselja in daje slabo luč na šmihelski vpadnici v Novo mesto.

 

Res pa je, da se v KS Šmihel kot vpadnici v Novo mesto srečujemo s problemom obvoza in odlaganja smeti v vrečah od ne krajanov KS Šmihel. Posebej je to opaženo na uvozu na Košenice, v Šmihelu in ob Težki vodi. S Komunalo Novo mesto bomo tej problematiki posvetili posebno pozornost.

 

Mirno sožitje krajanov KS Šmihela, predvsem stanujočih krajanov ob Šmihelski cesti ob romskem naselju ni zagotavljano in ni dano, predvsem v poletnem časku, ko iz romskega naselja prihaja preglasna glasba, ki moti mir krajanov.

 

Za ureditev teh razmer smo na Svetu KS Šmihel že imeli pogovore s predstavniki Romov, romskim svetnikom, Policijo Novo mesto ter sklicali skupni sestanek Sveta KS Šmihel in Varnostnega sosveta Šmihel. Enotno smo zavzeli stališče, da ni dopustno kršenje javnega reda in miru krajanov KS Šmihel, da se poziva krajane romskega naselja k spoštovanju javnega reda in miru, da želimo v naselju razvijati dobre sosedske odnose, da vsi skupaj skrbimo za zagotavljanje varnosti vseh krajanov posebej sedaj, ob pojavu beguncev v našem okolju.

 

Kršitev javnega reda in miru takoj prijavimo na policijo – 112.

 

V okviru danih finančnih sredstev KS Šmihel (mesečna dotacija za delovanje KS Šmihel je 500 €) smo porabili za:

 1. Pokritje stroškom najema prostorov  KS Šmihel v Gasilskem  domu Šmihel za delovanje KS Šmihel in KO RK
 2. Pomagali smo družini za zagotovitev in ureditev prostorov za prebivanje
 3. Podprli srečanje starostnikov v organizaciji KORK Šmihel
 4. Podprli obeležitev 90-letnice PGD Šmihel
 5. Naročili izdelavo klopi in treh oglasnih desk
 6. Sofinancirali druženje krajanov – Izlet na Hrvaško Zagorje in Zagreb
 7. Pokrili stroške navoza peska na poškodovane ceste ob neurju
 8. Pokrili stroške decembrske okrasitve in osvetlitve Šmihela
 9. Pokrili stroške izdaje informatorja – Šmihelčan
 10. Pridobili smo donacijo – defibrilator

Projekt ureditev odboje na mivki, postavitev fitnesa na prostem ter podpora športnemu društvu pri nabavi kosilnice so projekti, s katerimi bi začeli takoj v letu 2020. V letu 2020 bomo skupaj z Mestno občino Novo mesto pristopili k projektom izvedbe razsvetljave, robnikov in preplastitev na katere se bomo prijavili. 

 

V letu 2020 Svet KS Šmihel kot prioritetne naloge načrtuje:

 1. Spremljanje realizacije ureditve Šmihelske ceste druge in tretje faze
 2. Preplastitve cest, novi robniki, razsvetljava
 3. Sanacija ceste Ob Težki vodi
 4. Sodelovanje KS Šmihel z Mestno občino Novo mesto pri nadaljnjem načrtovanju cestne in komunalne infrastrukture
 5. Z Komunalo Novo mesto razreševanje problematike odpadkov
 6. Tekoče naloge in zagotavljanje za mirno in čim boljše sožitje krajanov KS Šmihel

Za realizacijo številnih nalog, danih predlogov in pobud se zahvaljujem v imenu Sveta KS Šmihel krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Šmihel.

 

Posebna zahvala za izredno prizadevnost članom Sveta KS Šmihel.

 

Vsem krajankam in krajanom KS Šmihel želim lepe božične in novoletne praznike. V prihajajočem letu 2020 vsem želim veliko zdravja, osebne sreče in prijetnega počutja ob najbližjih ter prijetno sobivanje in sožitje v naši KS Šmihel.

 

 

Štefan David, v imenu Sveta KS Šmihel Novo mesto

novice

16. februar, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Šmihel

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

27. februar, KS Šmihel
08. februar, KS Šmihel
28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

20. september, KS Šmihel
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

24. november, KS Šmihel

OPPN za južno zbirno cesto v Novem mestu – javna razgrnitev predloga izhodišč

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto v Novem mestu (OPPN).

več >

13. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >