zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

datum: 01. 02. 2019

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

 

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Boris Žagar, Dušan Žagar, Franci Povše, Marjana Kulovec, Zora Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Imenovanje tajnika KS
  2. Investicije v letu 2019 (ZD, parkirišče pri vežici, cesta na Ljubnu, javna razsvetljava do otroškega igrišča)
  3. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

Ad 1.)  Imenovanje tajnika KS

 

Predsednik je uvodoma pojasnil, da se edini kandidat za tajnika ni odločil za opravljanje te funkcije, zato se je dogovoril z dosedanjo tajnico Zoro Klobučar, da bi te naloge opravljala še naprej. Zora Klobučar je dejala, da bo z ozirom na situacijo nadaljevala z delom, si pa želi, da bi tekom mandata našli drugega tajnika, ker ima sama veliko drugih obveznosti.

Imenovanje Zore Klobučar za tajnico KS so potrdili tudi ostali člani sveta.

Pri tej točki je bil sprejet tudi sklep, da se na naslednji sestanek sveta povabi Luka Žagarja in mu ponudi sodelovanje in sicer kot vodenje komisije za šport.

 

Ad 2.) Investicije v letu 2019

 

Za investicije v letu 2019 so bili prijavljeni štirje projekti: Nadaljevanje obnove zadružnega doma, dokončanje parkirišča pri mrliški vežici, saniranje dela ceste na Ljubnu pri križu ter ureditev javne razsvetljave do otroškega igrišča. 

 

2.1. Zadružni dom:

Predsednik je povedal, da odločbe za sofinanciranje s strani MO Novo mesto še nismo prejeli, je pa za obnovo zadružnega doma za II fazo potrebno zagotoviti 250.000,00 €. Planirano je, da bo stanovanja, ki jih bo po spremembi projekta več, urejala Zarja.  Tu je Franci Povše pripomnil, da če bo ureditev stanovanj financirala Zarja, bodo to socialna stanovanja in predlagal, da v kolikor še ni dokončno odločeno, ponovno razmislimo o drugih možnosti, npr. oddelku za varstvo starejših občanov. Prav tako je opozoril, da je pri javnih razpisih potrebno veljavno gradbeno dovoljenje in obstaja nevarnost, da se predvidena investicija ne bo mogla izpeljati, dokler ne bo urejena vsa dokumentacija. Predsednik je pojasnil, da za predvideni obseg del ni potrebna sprememba gradbenega dovoljenja in da je potrebna dokumentacija urejena.  Ponovil  je tudi, da je bilo potrebno iti v spremembo projekta iz razloga, ker KS sama ni zmožna izpeljati celotne obnove po starem projektu, niti ga ne bo mogla vzdrževati.

 

Sprejet je bil sklep, da na naslednji sestanek povabimo župana MO in se skupaj pogovorimo o novih predlogih in možnih rešitvah.

 

2.2.  Parkirišče pri mrliški vežici

Za nadaljevanje ureditve parkirišča je predvidenih okrog 7.000,00 €.  Z deli se bo pričelo takoj, ko bodo vremenske razmere temu primerne. Potreben je še navoz gramoza in utrditev terena.

 

2.3. Drugo

V kolikor bomo dobili sredstva na razpisu, bomo izpeljali tudi preostala dva projekta, t.j. javna razsvetljava do otroškega igrišča in do hiše Bukovčevih na Gasilski poti ter saniranje ceste na Ljubnu pri križu.

 

Ladi Rauh je dejal, da moramo letos tudi dokončno urediti ekološki otok pri balinišču na Makutah ter postaviti ograjo.

 

Boris Žagar je postavil vprašanje glede obračališča in postajališča za avtobuse na Lazih. Predsednik je odgovoril, da je obračališče uradno še vedno pri spomeniku, postajališča pa se lahko uredijo le tam, kjer je lastništvo urejeno. Dušan Žagar je dodal, da pri spomeniku avtobusi ne obračajo, ker so preveliki. Preveril bo tudi možnost, da bi postajališče uredili pri Porebrovih.

Sprejet je bil sklep, da na občino podamo predlog, da se naj zaradi težav pri obračanju in srečevanju za našo relacijo predvidijo manjši avtobusi.

 

Franci Povše je postavil vprašanje glede projekta za javno razsvetljavo na Lazih. Predsednik je povedal, da se je lani pričelo s projektiranjem, soglasja lastnikov pa še niso pridobljena.  V tem mesecu bo odgovorni z občine prišel na Laze, da bi se dogovorili glede nadaljevanja projekta; plan je, da se  letos uredi vsaj dokumentacija.

Sklep: Dušan Žagar in Boris Žagar bosta poskrbela za pridobitev soglasij lastnikov.

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

Boris Žagar je povedal, da so se Humekovi z Gornjih Laz pritožili, ker jim zimska služba ne pluži ceste do njihove domačije. Dušan Žagar je pojasnil, da je, kot je njemu poznano, problem v tem, ker je ta del ceste na zasebnem zemljišču in se zato pluženje v skladu z odločitvijo občine ne more izvajati.

Predsednik je to potrdil in povedal, da zimska služba z letošnjo sezono pluži le kategorizirane ceste ter tiste, ki imajo status javnega dobrega ali so v občinski lasti. Vezano na to pa je bilo doseženo, da se na Ljubnu pluži cesta proti domačiji Erjavčevih, ker ima le-ta status javnega dobrega.

 

Zora Klobučar je povedala, da so se nekateri krajani pritožili, da niso prejeli časopisa pred prazniki in predlagala, da bi v bodoče časopis raznašala pošta. Podan je bil tudi predlog, da se pri naslednji izdaji časopisa ime Uršenski beč napiše tako, kot ga izgovarjamo. Sprejet je bil  sklep, da časopis še naprej razdeljujemo sami.

 

Predsednik je povedal, da bo Gasilsko društvo v juniju praznovalo 90 let in jim bomo ob tem dogodku izročili priznanje. Predlaga, da ga oblikujemo v skladu s pravilnikom, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu.

Sprejet je bil tudi sklep, da KS krije nakup kurilnega olja za gasilski dom, saj ga sedaj uporabljajo vsi krajani - različna društva in interesne skupine.

 

Prejeli smo prošnjo novomeških mažoretk za pomoč pri nakupu uniform. Glede na to, da KS donacij ne sme dajati in tudi dejansko nimamo sredstev, je svet odločil, da prošnji ne moremo  ugoditi.

 

 

Seja je bila končana ob 20.50  uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

 

novice

03. oktober, KS Uršna sela

KRONCE IN MALI UMETNIKI v šoli Birčna vas

V okviru praznovanj ob 29-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine, se v Sloveniji izvaja projekt „ Zapojmo v nov dan „ Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas je z učenci od 1. do 5. razreda v ta namen pripravila pestro predstavitev pesmi in plesov, v četrtek 3.oktobra 2019 v prostorih podružnične šole

več >

28. avgust, KS Uršna sela

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja: 1. Potrditev zapisnika št. 4 2. Pohod na Seč 3. Grobnina za leto 2020 4. Razno

več >

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >

20. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

več >

17. maj, KS Uršna sela

PREDSTAVITEV PROJEKTA: EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V petek 17. maja 2019 smo na Uršnih selih poslušali zelo zanimivo predstavitev projekta EVROPA ZA DRŽAVLJANE, katerega nam je predstavila Alenka Novak, ki sodeluje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

več >

05. april, KS Uršna sela

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

več >

28. marec, KS Uršna sela

KRONCE z borci za vrednote NOB

Kronce obogatile skupščino druženja borcev za vrednote NOB Novo mesto

več >

01. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično novoletni koncert

Kronce tudi letos pripravile Božični koncert v domači cerkvi, ki je bil 27.decembra in ga se je udeležilo rekordno število gledalcev.

več >