zemljevid krajevnih skupnostiIMG_20181206_093221_BURST002.jpg

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

datum: 08. 11. 2019

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Franci Povše, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 5
 2. Zaključek investicij za leto 2019
 3. Časopis Beč
 4. Grobnina za leto 2019 (poročilo) in nov cenik za 2020
 5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 5

 

Na zapisnik prejšnje seje, ki so ga vsi člani sveta prejeli po elektronski pošti, ni bilo pripomb.  Aktivnosti, ki so bile dogovorjene na prejšnji seji, so bile realizirane. Pohod krajanov je dobro uspel, zaradi slabega vremena je bil tudi letos izpeljan na Ljuben in se zaključil na balinišču. Predsednik je povedal, da je bila na MO podana pobuda za odkup zemljišča na Makutah, vendar ker gre tu za kmetijsko zemljišče, občina ni zainteresirana za odkup in spremembo namembnosti.

 

Ad 2.) Zaključek investicij za leto 2019

 

Predsednik je poročal o stanju investicij, planiranih za letošnje leto. Prijavili smo štiri projekte, ki jih MO sofinancira v višini 70%, preostali del pa KS. To so bili : parkirišče, javna razsvetljava, asfaltiranje ceste in zadružni dom. Ureditev parkirišča pri mrliški vežici je bila končana že v začetku leta. Skupna vrednost investicije je znesla 8.930,00 €.  V prihodnjem letu se bo uredila še okolica parkirišča, še prej pa bo potrebno urediti lastniške zadeve.

V začetku oktobra je bila asfaltirana cesta od križa na Ljubnu proti Erjavčevim; vrednost del je znašala 6.450,00 €. Pri tem je Ladi Rauh pripomnil, da je spremljal delo na tem odseku in ugotovil, da kakovost opravljenih del ni bila najboljša.

Končana je tudi izvedba javne razsvetljave do otroškega igrišča. Postavljene so štiri svetilke. Istočasno se je delala tudi javna razsvetljava na Travnem dolu.Tu so postavljene štiri nove svetilke in zamenjane žarnice pri starih treh. Skupna vrednost investicije znaša cca 30.500,00  Ker smo v začetku leta prijavili samo projekt javne razsvetljave do otroškega igrišča, bo KS krila samo del, ki se nanaša na ta projekt; preostalo pa bo poravnala MO. 

 

Prijavili smo se tudi na posebni razpis za sofinanciranje dodatne opreme pri otroškem in športnem igrišču. Nabavili smo koše za smeti, dve klopi za športno igrišče in eno na otroškem igrišču ter dve mreži za gole za mali nogomet. Celotna investicija je znesla 1.374,00€; od tega bo KS pokrila 50%.

 

Za obnovo zadružnega doma smo iz projekta sofinanciranja investicij pridobili 100.000,00€ (delež za KS znaša 30.000,00€); preostala potrebna sredstva so zagotovljena v proračunu MO za prihodnje leto. Zapleti pri spremembi gradbenega dovoljenja so bili medtem odpravljeni, bo pa potrebno za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest porušiti skladišče. Izpeljan je bil javni razpis in trenutno teče izbira najboljšega ponudnika. V kolikor ne bo zapletov, bi bila pogodba z izvajalcem lahko podpisana že do konca tega meseca.

Del objekta, kjer so predvidena stanovanja, je MO prodala podjetju ZARJA.  Ob tem je predsednik še povedal, da je podjetje Zarja izrazilo željo, da bi glede graditve stanovanj sklicali sestanek s krajani, kjer bi predstavili projekt; predvsem pa bi se želeli pogovoriti in se čim bolj prilagoditi potrebam tistim, ki bi bili zainteresirani za najem oz. eventualni odkup stanovanj.

Sledila je razprava in po njej sprejet sklep, da KS povabi zainteresirane krajane na predstavitev projekta za ureditev stanovanj v zadružnem domu.

           

Ad 3.) Časopis Beč

 

Tudi letos bomo izdali časopis Uršenski beč.  Nekaj prispevkov se je tekom leta že nabralo, povabilo za sodelovanje krajanov pa bomo objavili še na naši spletni strani. V prihodnjih dneh bo tudi sestanek uredniškega odbora. Franci Povše je predlagal, da bi povabili lokalne podjetnike, če bi želeli v časopisu predstaviti svojo dejavnost. S tem so se strinjali tudi ostali člani sveta. Preverili smo tudi ponudbe za tisk časopisa in se odločili, da bomo časopis tiskali še naprej pri isti tiskarni kot do sedaj, ker je najugodnejša.

 

Ad 4.) Grobnina za leto 2019 (poročilo) in nov cenik za 2010

 

Tajnica je poročala, da so bile položnice za grobnino za leto 2019 odposlane in večina grobnine je tudi že plačana. Ostaja pa še nekaj imetnikov grobov, ki že več let grobnine ne plačujejo.

Sprejet je bil sklep, da se vse neplačnike z dopisom pozove, naj se izjasnijo, ali želijo imeti grobove še naprej in kako nameravajo poravnati zaostale obroke grobnine. V kolikor do poravnave ne bo prišlo, bomo primorani grobove v skladu z občinskim odlokom odstraniti.

 

V skladu s sklepom na prejšnji seji smo občino seznanili z našim stališčem glede določanja cen grobnin za leto 2020. Ker imajo podobno situacijo tudi pri drugih KS v MO Novo mesto, ki same upravljajo s pokopališči, bomo skupaj podali predlog na občinski svet, da se te KS  izvzamejo iz enotnega cenika MO in da še naprej s pokopališči sami upravljamo in tudi določamo ( predlagamo )cene grobnin.

 

Dogovorili smo se, da v mesecu novembru na pokopališču preverimo dimenzije grobov, ki so po občinskem odloku osnova za določitev višine grobnine. V prihodnjem letu pa bo potrebno pripraviti tudi pogodbe z vsemi najemniki grobov. Prav tako bo potrebno pridobiti tudi vsaj tri ponudbe za urejanje pokopališča za prihodnje leto.

 Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • Predsednik je povedal, da je bil na sestanku na občini predstavljen proračun za leti 2020 in 2021. Za sofinanciranje projektov KS je na letni ravni predvidenih 450.000,00 €. Kompletni material za proračun si lahko ogledamo tudi na njihovem spletnem portalu. Objavljena je tudi nova strategija za kanalizacijo; do leta 2023 je predvidena kanalizacija na  delu Uršnih sel ob glavni cesti. Na področju Ljubna in Makut ne bo kanalizacije in tam bodo čez čas obvezne male čistilne naprave. Za gradnjo le-teh bo občina dajala subvencije. Za naselje Laze v tem obdobju še ni izdelane strategije.

 

 • Ladi Rauh je želel obrazložitev glede rušenja »ropotarnice« pri pokopališču, ker meni, da ne služi ničemur in samo zaseda prostor; z rušenjem pa bi pridobili dodatne parkirne prostore. Predsednik je povedal, da je zadevo že preverjal s krajani in da prevladuje mnenje, da zaenkrat ne bi šli v rušenje, ker je vprašljiv podporni zid pri pokopališču in je vse to povezano s stroški. Dogovorili smo se, da do naslednjega sestanka stanje in stroške posega dokončno preverimo in o tem glasujemo.
 • Nadalje je Ladi Rauh poročal, da je organiziral odstranitev dreves okrog balinišča, tako da sedaj ne predstavljajo več nevarnosti za delovanje balinišča. Predsednik je ob tem opozoril, da mora KS na podlagi odločbe, ki smo jo prejeli od Gozdnega gospodarstva, dostaviti poročilo, kako je bila zadeva sanirana. Rauh je zagotovil, da bo poskrbel tudi za to in zadevo sprovedel do konca.

Opozoril pa je še na dogovor iz lanskega leta, da se izdela ograja okrog kontejnerjev nad baliniščem, tako da se smeti ne bi razmetavale naokrog. Dogovorili smo se, da si s predsednikom v prihodnjem tednu prostor ponovno ogledata in da se potem ograja uredi do konca leta.

 

 • Tajnica je predlagala, da bi KS nabavila projektor, ki bi bil v veliko pomoč pri izvedbi različnih dogodkov in aktivnostih, ki se izvajajo v KS. Dogovorili smo se, da do naslednjega sestanka pripravi ponudbe in se takrat odločimo o nakupu.

 

Seja je bila končana ob 20.25 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

20. september, KS Uršna sela
05. september, KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

05. september, KS Uršna sela
 Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

19. maj, KS Uršna sela
 Zapisnik 11.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 11.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku Sveta KS Uršna sela, ki je bil ,19.05.2021, ob 19.00 uri v gasilskem domu razpravljali o nabavi notranje opreme za ZD, izgradnji javne razsvetljave na Lazah, grobninah,..

več >

18. februar, KS Uršna sela
 Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne 18,02,2021, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma so člani sveta razpravljali o realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2020 in prednostih nalogah v letu 2021.

več >

13. november, KS Uršna sela
 Ureditev ekoloških kotičkov

Ureditev ekoloških kotičkov

Na Uršnih selih smo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pričeli z ureditvijo ekoloških kotičkov

več >

23. oktober, KS Uršna sela
 Adaptacija JP na Ljubnu

Adaptacija JP na Ljubnu

V okvirju programa za sofinanciranje projektov KS v MO Novo mesto je adaptirana makadamska JP na Novem Ljubnu v dolžini 190 m.

več >

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela
 Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela
 Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >