zemljevid krajevnih skupnostiIMG_20181206_093221_BURST001_COVER.jpg

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 11. 12. 2019

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 6
 2. Predlog grobnin za leto 2020
 3. Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih in obisk naših krajanov po DSO
 4. Časopis Beč in naročilo koledarjev za leto 2020
 5. Odstranitev pomožnega objekta pri pokopališču – predlog sklepa
 6. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 6

 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Predlog grobnin za leto 2020

 

Kot smo bili že na prejšnjih sejah seznanjeni, je občinski svet sprejel sklep o cenah grobnin, ki naj bi bile enotne za celo MO. Vezano na to je bil na sestanku predstavnikov krajevnih skupnosti pri županu podan predlog, da bi KS, ki same upravljajo s pokopališči, še naprej same določale cene grobnin. Prejeli smo odgovor, da je k predlogu za drugačno ceno grobnine potrebno priložiti ustrezno ekonomsko obrazložitev, torej utemeljiti, zakaj bi te cene za upravljalca zadostovale.

 

Sledila je razprava, v kateri smo preverili vrste grobov in okvirne tehnične normative za grobove. Lidija Celič je povedala, da je večina grobov na pokopališču širine manj kot 1 m in da praktično ni nobenega, ki bi bil širok 2 m. Trenutno imamo v evidenci enojne in dvojne grobove, predsednik je predlagal, da poleg teh predvidimo še žarne grobove.

 

Sprejet je bil sklep, da se na MO Novo mesto pošlje predlog cenika, ki bo veljal s 1.1.2020:

 

Enojno grob: 20,00 €

Dvojni grob: 30,00 €

Žarni grob: 15,00 €

Cena uporabe mrliške vežice ostane enaka kot do sedaj : 50,00 € ne glede na število dni uporabe.

 

Ker nam v mesecu novembru zaradi slabega vremena ni uspelo preveriti vseh dimenzij grobov, je bil sprejet tudi sklep, da se bodo meritve izvedle do konca tega leta. Ob tej priliki bomo preverili tudi uporabno površino mrliške vežice, ki jo je prav tako potrebno uskladiti z dejanskimi vrednostmi. V prvi polovici leta 2020 bomo pri enemu izmed geodetskih podjetij naročili elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

 

 

Ad 3.) Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih in obisk naših krajanov po DSO

 

Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih bo letos 21. decembra ob 13.00 uri v gasilskem domu.   Kot običajno vsako leto, bomo poskrbeli za:

 • Prevzem daril v petek, 20.12.2019 ob 9.00 uri
 • Pripravo dvorane, ureditev dostopa za Dedka Mraza in njegovo spremstvo
 • Sodelujoče snežinke in jelenčke

 

Sprejeli smo tudi sklep, da priznanj sodelujočim pri pripravi obiska Dedka Mraza ni potrebno podeljevati; za vse sodelujoče bo ob koncu prireditve pripravljena manjša pogostitev.   

 

V zadnjem tednu v letu bomo obiskali tudi naše krajane po domovih starejših in jim ob tej priliki izročili manjša darilca. Trenutno je po DSO 9 naših krajanov.  

 

Ad 4.) Časopis Beč in naročilo koledarjev za leto 2020

 

Tajnica je poročala, da je večina prispevkov za časopis že zbranih; rok za oddajo pa je najkasneje do 15.12.2019. Tudi letos se je nabralo kar precej materiala.

Sprejet je bil sklep, da se poleg časopisa za vsa gospodinjstva nabavi še setvene koledarje, kot je že ustaljena praksa.

 

Ad 5) Odstranitev pomožnega objekta pri pokopališču – predlog sklepa

 

Predsednik je povedal, da se je podrobneje pozanimal glede t.i. »ropotarnice« pri pokopališču. Gre za pomožni objekt, ki nima gradbenega dovoljenja. Za odstranitev le-tega je potrebno pripraviti popis vseh potrebnih del in pridobiti tri ponudbe za izvedbo del.

Z odstranitvijo objekta so se strinjali vsi prisotni člani sveta.  

Sprejet je bil sklep, da se prične z izpeljavo potrebnega postopka, tako da se bo v spomladanskih mesecih lahko začelo z rušenjem/odstranitvijo objekta in ureditvijo prostora.

 

Ad 6) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • V mesecu decembru (23.12.) bomo obiskali jubilantko go. Perkoč iz Makut, ki bo praznovala 90 let.

 

 • 27. decembra bo v cerkvi na Uršnih selih tradicionalni božični koncert KRONC.

 

 • Nabavo projektorja, ki jo je na prejšnjem sestanku predlagala tajnica, bomo poskušali izpeljati preko skupnega naročila MO Novo mesto.

 

 • Ograjo okrog kontejnerjev pri balinišču bomo uredili v sklopu del odstranitve »ropotarnice« .

 

 •  Ladi Rauh je povedal, da se je dogovoril z lastnikom zemljišča ob cesti na Ljubnu, da se na mestu, kjer je bila zaradi razširitve ceste porušena stara škarpa, uredi nov manjši podporni zid. To bomo poskušali narediti v prihodnjem letu, v sklopu nadaljnjega urejanja omenjene ceste.

 

Sestanek je končan ob 21.00 uri.

 

 

Zapisala: ora Klobučar

novice

20. september, KS Uršna sela
05. september, KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

05. september, KS Uršna sela
 Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

19. maj, KS Uršna sela
 Zapisnik 11.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 11.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku Sveta KS Uršna sela, ki je bil ,19.05.2021, ob 19.00 uri v gasilskem domu razpravljali o nabavi notranje opreme za ZD, izgradnji javne razsvetljave na Lazah, grobninah,..

več >

18. februar, KS Uršna sela
 Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne 18,02,2021, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma so člani sveta razpravljali o realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2020 in prednostih nalogah v letu 2021.

več >

13. november, KS Uršna sela
 Ureditev ekoloških kotičkov

Ureditev ekoloških kotičkov

Na Uršnih selih smo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pričeli z ureditvijo ekoloških kotičkov

več >

23. oktober, KS Uršna sela
 Adaptacija JP na Ljubnu

Adaptacija JP na Ljubnu

V okvirju programa za sofinanciranje projektov KS v MO Novo mesto je adaptirana makadamska JP na Novem Ljubnu v dolžini 190 m.

več >

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela
 Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela
 Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >