zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 11. 12. 2019

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 6
 2. Predlog grobnin za leto 2020
 3. Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih in obisk naših krajanov po DSO
 4. Časopis Beč in naročilo koledarjev za leto 2020
 5. Odstranitev pomožnega objekta pri pokopališču – predlog sklepa
 6. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 6

 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Predlog grobnin za leto 2020

 

Kot smo bili že na prejšnjih sejah seznanjeni, je občinski svet sprejel sklep o cenah grobnin, ki naj bi bile enotne za celo MO. Vezano na to je bil na sestanku predstavnikov krajevnih skupnosti pri županu podan predlog, da bi KS, ki same upravljajo s pokopališči, še naprej same določale cene grobnin. Prejeli smo odgovor, da je k predlogu za drugačno ceno grobnine potrebno priložiti ustrezno ekonomsko obrazložitev, torej utemeljiti, zakaj bi te cene za upravljalca zadostovale.

 

Sledila je razprava, v kateri smo preverili vrste grobov in okvirne tehnične normative za grobove. Lidija Celič je povedala, da je večina grobov na pokopališču širine manj kot 1 m in da praktično ni nobenega, ki bi bil širok 2 m. Trenutno imamo v evidenci enojne in dvojne grobove, predsednik je predlagal, da poleg teh predvidimo še žarne grobove.

 

Sprejet je bil sklep, da se na MO Novo mesto pošlje predlog cenika, ki bo veljal s 1.1.2020:

 

Enojno grob: 20,00 €

Dvojni grob: 30,00 €

Žarni grob: 15,00 €

Cena uporabe mrliške vežice ostane enaka kot do sedaj : 50,00 € ne glede na število dni uporabe.

 

Ker nam v mesecu novembru zaradi slabega vremena ni uspelo preveriti vseh dimenzij grobov, je bil sprejet tudi sklep, da se bodo meritve izvedle do konca tega leta. Ob tej priliki bomo preverili tudi uporabno površino mrliške vežice, ki jo je prav tako potrebno uskladiti z dejanskimi vrednostmi. V prvi polovici leta 2020 bomo pri enemu izmed geodetskih podjetij naročili elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

 

 

Ad 3.) Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih in obisk naših krajanov po DSO

 

Obisk Dedka Mraza na Uršnih selih bo letos 21. decembra ob 13.00 uri v gasilskem domu.   Kot običajno vsako leto, bomo poskrbeli za:

 • Prevzem daril v petek, 20.12.2019 ob 9.00 uri
 • Pripravo dvorane, ureditev dostopa za Dedka Mraza in njegovo spremstvo
 • Sodelujoče snežinke in jelenčke

 

Sprejeli smo tudi sklep, da priznanj sodelujočim pri pripravi obiska Dedka Mraza ni potrebno podeljevati; za vse sodelujoče bo ob koncu prireditve pripravljena manjša pogostitev.   

 

V zadnjem tednu v letu bomo obiskali tudi naše krajane po domovih starejših in jim ob tej priliki izročili manjša darilca. Trenutno je po DSO 9 naših krajanov.  

 

Ad 4.) Časopis Beč in naročilo koledarjev za leto 2020

 

Tajnica je poročala, da je večina prispevkov za časopis že zbranih; rok za oddajo pa je najkasneje do 15.12.2019. Tudi letos se je nabralo kar precej materiala.

Sprejet je bil sklep, da se poleg časopisa za vsa gospodinjstva nabavi še setvene koledarje, kot je že ustaljena praksa.

 

Ad 5) Odstranitev pomožnega objekta pri pokopališču – predlog sklepa

 

Predsednik je povedal, da se je podrobneje pozanimal glede t.i. »ropotarnice« pri pokopališču. Gre za pomožni objekt, ki nima gradbenega dovoljenja. Za odstranitev le-tega je potrebno pripraviti popis vseh potrebnih del in pridobiti tri ponudbe za izvedbo del.

Z odstranitvijo objekta so se strinjali vsi prisotni člani sveta.  

Sprejet je bil sklep, da se prične z izpeljavo potrebnega postopka, tako da se bo v spomladanskih mesecih lahko začelo z rušenjem/odstranitvijo objekta in ureditvijo prostora.

 

Ad 6) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • V mesecu decembru (23.12.) bomo obiskali jubilantko go. Perkoč iz Makut, ki bo praznovala 90 let.

 

 • 27. decembra bo v cerkvi na Uršnih selih tradicionalni božični koncert KRONC.

 

 • Nabavo projektorja, ki jo je na prejšnjem sestanku predlagala tajnica, bomo poskušali izpeljati preko skupnega naročila MO Novo mesto.

 

 • Ograjo okrog kontejnerjev pri balinišču bomo uredili v sklopu del odstranitve »ropotarnice« .

 

 •  Ladi Rauh je povedal, da se je dogovoril z lastnikom zemljišča ob cesti na Ljubnu, da se na mestu, kjer je bila zaradi razširitve ceste porušena stara škarpa, uredi nov manjši podporni zid. To bomo poskušali narediti v prihodnjem letu, v sklopu nadaljnjega urejanja omenjene ceste.

 

Sestanek je končan ob 21.00 uri.

 

 

Zapisala: ora Klobučar

novice

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >