zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 11. 02. 2020

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 7
  2. Začetek obnove ZD
  3. Sofinanciranje projektov v letu 2020
  4. Urejanje pokopališča v letu 2020
  5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 7

 

Na zapisnik prejšnje seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Začetek obnove zadružnega doma

 

Predsednik je prisotne seznanil s podpisom pogodbe  za drugo fazo obnove zadružnega doma, ki je bil dne, 30.01.2020, v gasilskem domu na Uršnih selih. Na podpisu so bili prisotni župan MO Novo mesto s člani kabineta, predstavniki Zarje, Malkoma in medijev. Predračunska vrednost del, ki obsegajo ulitje betonske plošče, ureditev večnamenske dvorane, prostorov KS in društev, sanitarij, obnovo fasade in oken, ureditev instalacij, skupnih prostorov in parkirišča  znaša ca. 530.000,00 €. Sredstva so zagotovljena s strani MO in podjetja Zarja. Rok za izvedbo del je do konca novembra 2020.

S strani KS smo se prijavili na razpis za sofinanciranje projekta in sicer za skupno vrednost 100.000,00 €.  V nadaljevanju bomo morali poskrbeti še za notranjo opremo prostorov.

 

Kosovni odpadki, ki so se nahajali v objektu, so bili medtem že odpeljani, potrebno bo odstraniti še oglasno desko in počistiti ostale odpadke oz. smeti. Za prihodnji teden je planiran začetek rušenja skladišča. Postavljena je tudi že zaščitna ograja okrog delovišča.

 

Ad 3.) Sofinanciranje projektov v letu 2020

 

Na razpis za sofinanciranje projektov smo na podlagi srednjeročnega plana prijavili obnovo zadružnega doma, kot že omenjeno pod Ad 2), in nadaljnjo ureditev ceste na Ljubnu, kjer znaša skupna vrednost del  ca 17.000,00 €.

V sklopu rednega vzdrževanja smo se prijavili za preplastitev ceste na Ljubnu mimo »gradu« v dolžini ca. 250 m in obnovo javne razsvetljave na Lazah.

 

Iz naslova lastnih sredstev bomo uredili okolico pokopališča in odstranili pomožni objekt, kot je bilo sklenjeno na prejšnji seji, ter postavili ograjo okrog kontejnerjev na Makutah. Sprejet je bil sklep, da popis potrebnih del pripravijo Boris in Dušan Žagar ter Ladi Rauh. Z deli se bo pričelo čim prej spomladi.

 

Ad 4.) Urejanje pokopališča v letu  2020

 

Predsednik je povedal, da odgovora o predlagani višini grobnin, ki smo jo posredovali na MO, še nismo prejeli, smo pa medtem morali predlog dopolniti z ustrezno ekonomsko obrazložitvijo. Ko prejmemo dokončni odgovor, bomo za vse najemnike grobov pripravili nove pogodbe.

 

Razpravljali smo o urejanju pokopališča v tekočem letu in sprejeli sklep, da do prihodnjega sestanka pridobimo ponudbe zainteresiranih izvajalcev. V obsegu urejanja je mišljena mesečna košnja pokopališča in okolice kot tudi 2x letno škropljenje proti plevelu.

 

Seznanjeni smo bili z ocenjeno vrednostjo mrliške vežice, ki smo jo prejeli s strani Geodetske uprave RS. Velikost stavbe je ocenjena na 383 m2, kar je očitna napaka. Sprejet je bil sklep, da predsednik naroči izdelavo elaborata pri geodetskem podjetju, na podlagi katerega bo možno pri GURS vpisati dejansko stanje.

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • Od lastnice zemljišča, kjer stoji vaški vodnjak, kontejnerji in korita, smo prejeli ponudbo za prodajo tega zemljišča.  Velikost parcele je okrog 900 m2.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je zemljišče za potrebe KS zanimivo, saj bi tu lahko uredili postajališče za šolski avtobus, ki sedaj ustavlja na cesti, vendar KS za odkup nima potrebnih sredstev. Sprejet je bil sklep, da z dopisom seznanimo MO in predlagamo, da se to zemljišče odkupi.

 

  • Predsednik je prisotne seznanil s pritožbo krajanke iz Ljubna, da čez pešpot, ki vodi s Petrove poti proti zgornji cesti, že dalj časa visi podrto drevo, ki predstavlja nevarnost za mimoidoče. Sprejet je bil sklep, da Ladi Rauh zadevo preveri in se dogovori z lastnikom za odstranitev drevesa. 

 

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

 

 

novice

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >