Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN Kampus 2)

Status: veljaven

Predmet priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je bil določitev pogojev, na podlagi katerih bo za obstoječe objekte, ki so v lasti občine, do začetka realizacije univerzitetnega kampusa omogočeno vzdrževanje, prenavljanje, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti ter ureditev minimalne komunalne opreme. Dopustijo se le tisti posegi in ureditve na obstoječih objektih, ki ne bodo ovirali realizacije univerzitetnega kampusa oziroma njegova izvedba ne bo otežena.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (SD OLN KAMPUS-2)

Dolenjski uradni list, št. 16/18.

Odlok o SD OLN Kampus 2 vsebuje le tekstualni del in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva: 

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto, Uradni list RS, št. 118/06,
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto, Uradni list RS, št. 64/08.

 

Datoteke

nazaj