Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 4

Status: veljaven

Načrtovane spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD OPN 4 se nanašajo na spremembo posebnih prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorkega načrta Mestne občine Novo mesto, in sicer za enote urejanja prostora NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki park Marof, NM/11-OPPN-c OPPN Poslovna cona Ločna,  NM/14-k Kettejev drevored, NM/14-m do NM/14-n Reka Krka, NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu, NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni kompleks in OTO/1-a Novi Otočec.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)

Dolenjski uradni list, št. 16/18.

Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in so izdelane v digitalni in analogni obliki.
Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva: 

  1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

 

nazaj