vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4

datum: 19. 07. 2018

Dolenjski uradni list 16 - 2018

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12.7.2018 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Mestne občine Novo mesto

(SD OPN 4)

 

1.            UVODNE DOLOČBE

1.            člen

(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)

 

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18 in 13/18-obv.razl.) - v nadaljnjem besedilu: OPN.

 

(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN) se nanašajo na spremembo posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora NM/11-OPPN-a, NM/11-OPPN-c,  NM/14-k , EUP NM/14-m do NM/14-n, EUP NM/14-OPPN-a, EUP NM/22-OPPN-a in OTO/1-a.

 

2.            člen

(vsebina in oblika SD OPN)

 

(1)          Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in so izdelane v digitalni in analogni obliki.  

 

(2)          Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:

1. Uvodne določbe

2. Izvedbeni del

3. Posebne in končna določba

3.1 Posebne določbe

3.2 Končna določba

 

3.            člen

(obvezne priloge SD OPN)

 

Obvezne priloge vsebujejo:

1.            Izvleček iz hierarhično višjega akta

2.            Prikaz stanja prostora

3.            Strokovne podlage

4.            Smernice nosilcev urejanja

5.            Obrazložitev in utemeljitev akta

6.            Povzetek za javnost

7.            Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje vplivov na okolje

2.            IZVEDBENI DEL

 

4.            člen

(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)

 

V prvem odstavku 73. člena se doda stavek, ki se glasi: »V fazi projektiranja gradenj je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja vseh pristojnih upravljavcev obstoječih objektov GJI, ki so evidentirani v zbirnem katastru GJI in objektov GJI, ki so načrtovani s prostorskimi akti.«

 

5.            člen

 

V prvem stavku sedmega odstavka 103. člena se beseda »vodotoki« zamenja z besedo »vode« in za besedilo v oklepaju doda besedilo »in stoječe vode«, da se glasi: »Pri poseganju v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč, ki v naseljih znašajo 15 m in zunaj naselij 40 m od meje vodnega zemljišča na vodah 1. reda (Krka) ter 5 m od meje vodnega zemljišča na vodah 2. reda (ostali vodotoki in stoječe vode), razen v primerih, kot jih določajo predpisi o vodah.«

 

6.            člen

 

(1) Črta se vsebina drugega odstavka 108. člena.

 

(2) Četrti odstavek 108. člena se popravi tako, da se glasi: »Za zaklanjanje prebivalstva se gradijo zaklonišča. Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi v vseh objektih, namenjenih za javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami,  vzgojno- varstvene ustanove za več kot 100 otrok;  redno izobraževanje za več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa, javne telekomunikacijske in poštne centre, nacionalno televizijo in radio, javni potniški, železniški in avtobusni promet (centralne postaje), pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, delo državnih organov z več kot 50 zaposlenimi. Za vsa nova zaklonišča in za vse posege v obstoječa zaklonišča je obvezna revizija projektne dokumentacije.«

 

7.            člen

 

(1) V 120. členu se dopolni deseta alineja odstavka 4: Dopustni objekti tako, da se glasi: »- postavitev objektov in naprav za opazovanje narave, razen zahtevnih objektov in objektov s vplivi na okolje.«

 

(2) V 5. odstavku 120. člena se za četrto alinejo doda peta, ki se glasi: »za gradnjo ali obnovo objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe, na obali ali v vodi, je potrebno pridobiti soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava RS za pomorstvo.«

 

8.            člen

 

(1) V 123. členu se spremeni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto), in sicer se enota urejanja prostora NM/11 Marof, Mestne njive, podenota NM/11-OPPN-a: OPPN Arheološki park Marof, preimenuje v podenoto NM/11-OPPN-a: OPPN Arheološki park Situla, v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) pa se besedilo devetega stavka »Obvezna je pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z javnim natečajem.« nadomesti z naslednjim besedilom: »Za vstopno informacijsko točko je obvezna pridobitev rešitve z javnim arhitekturnim natečajem.«

 

(2) V 123. členu se spremeni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto), in sicer se enota urejanja prostora NM/11 Marof, Mestne njive, podenota NM/11-OPPN-c: OPPN Poslovna cona Ločna preimenuje v NM/11-OPPN-c: OPPN Poslovna cona Kosova dolina. V besedilu tretjega stolpca (Posebni PIP in druga določila) se naziv: »Arheološki park Marof« spremeni v »Arheološki park Situla«, za zadnjim stavkom pa doda besedilo:

 

»Dovoljene ureditve:

Pred sprejetjem OPPN in pred realizacijo ureditev načrtovanih z OPPN je v EUP dopustna gradnja parkirišč za potrebe dejavnosti v EUP NM/12-OPPN-a in v EUP NM/11-OPPN-a ter gradnja dostopne ceste s potrebno spremljajočo infrastrukturo do Arheološkega parka Situla v EUP NM/11-OPPN-a. Dostopna cesta se zasnuje v smeri jugozahod - severovzhod, kot širša parkovna poteza in predprostor arheološkega parka. Dopustna je tudi postavitev urbane opreme in informativnih tabel v povezavi z Arheološkim parkom Situla. Parkirišča se poveže s sistemom javnega potniškega prometa in zagotovi ureditve, ki bodo pripomogle k povečanju trajnostne mobilnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja se za naštete ureditve izdelajo celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve (idejna zasnova), ki jih potrdi MONM.

 

Ureditev parkirišč

Severno od dostopne ceste se uredi do 446 PM za osebna vozila ter na ločeni gradbeni parceli še vsaj 25 javnih PM za osebna vozila za obiskovalce arheološkega parka in 5 javnih PM za avtobuse za potrebe arheološkega parka. Južno od dostopne ceste se uredi do 674 PM.

Parkirne površine morajo biti  urejene na platojih - terasah, medsebojno ločenih z brežinami in klančinami/zelenicami z drevjem, tako da se čim bolj prilagodijo obstoječemu terenu. Zelenice služijo za ureditev brežine oz. višinskega prehoda med posameznimi parkirnimi platoji. Vidno izpostavljenost velikih površin parkirišč se omili s poglobitvijo oz. znižanjem višinskih kot posameznih platojev- teras. Teren se oblikuje zvezno z mehkimi navezavami na obstoječi teren. Med linijami parkirnih površin se na zelenicah širine vsaj 2 m zasadijo drevesa na razdalji 5 metrov. Na ostalih zelenicah in ob robovih parkirišča se zasadijo drevesa za senčenje in ozelenitev parkirišč skladno s Splošnimi prostorsko ureditvenimi pogoji o oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in urejanju odprtih površin določenih z OPN. Drevesa naj bodo praviloma enake vrste na celotnem parkirišču. Dopustna je tudi zasaditev različnih vrst dreves, vendar pa morajo biti v eni vrsti parkirnih mest samo drevesa iste vrste. Izbira naj se drevesne vrste, ki imajo globlji koreninski sistem in lažje zadržujejo zemljino.

 

Ureditev dostopne ceste

Preko območja je za dostop do parkirišč in arheološkega parka predvidena dostopna cesta, ki se naveže na Andrijaničevo cesto. Dostopna cesta se ureja v širokem koridorju (cesta, pločniki, kolesarska steza do uvoza na parkirišča in obojestranski zeleni pas z drevoredom - skupaj cca 34 m), ki poteka preko območja proti Marofu. Ureditve dostopne ceste in obcestnega prostora se načrtujejo na način, da se z oblikovanjem reliefa, zasaditvijo drevoredov in namestitvijo urbane opreme (urbana oprema, postavitev panojev z informacijami o sodobnem Novem mestu, arheološkem parku ipd.) ustvari vtis široke zelene poteze in da se v pogledih s te ceste zmanjša vidno izpostavljenost parkirišč na območju Kosove doline.

Profil dostopne ceste se uredi v širini vsaj 10,00 m (vozni pas 2 x 3,00 m, obojestranski pločnik  in kolesarska steza) vse do križišča, v katerem se uredi dostop do parkirnih površin na severni in južni strani. V nadaljevanju proti arheološkemu parku se profil ceste lahko zmanjša (vozišče vsaj širine 2 x 2,50) in uredi po principu »shared space« ali kombinirane površine. Na zelenici ob dostopni cesti se zasadi vsaj enoreden (lahko tudi dvoreden) obojestranski drevored. Sadike dreves naj bodo vsaj 3 m oddaljene od roba ceste. Drevesa morajo biti poenotena, zasajena tako, da dajejo vtis sklenjenega drevoreda in na razdalji, ki še omogoča stikanje krošenj dreves v odrasli fazi. Sadike za ureditev drevoreda morajo biti vzgojene kot drevoredna drevesa višje kvalitete. Izbrane vrste dreves za zasaditev na parkiriščih in ob dostopni cesti morajo biti listavci, izbrani iz avtohtonih drevesnih vrst (rdečelistna drevesa niso dopustna). Kroglaste, stebraste in piramidalne krošnje niso dopustne. Drevesa z večjimi plodovi in krhkega lesa (lomljive veje) niso dopustna.

 

Peš povezave

Za peš komunikacijo med parkirnimi površinami in območjem na V strani Andrijaničeve ceste se uredijo čim krajše peš povezave med parkirišči na S in J delu. Te so predvidene ob dostopni cesti do arheološkega parka ter čez Andrijaničevo cesto do območja tovarne Krka, d. d., Novo mesto. Predvidi se ureditev dveh podhodov za pešce in sicer pod dostopno cesto (L= cca 20 m) in pod Andrijaničevo cesto (L= cca 57 m), podhodi imajo svetlo širino 4,00 m in svetlo višino 3,00 m. Ureditev podhodov posega v obstoječo gospodarsko infrastrukturo ob Andrijaničevi cesti in sicer vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko omrežje ter omrežje cestne razsvetljave. Natančna lokacija podhodov se definira v fazi izdelave projektne dokumentacije.

 

Faznost

Predvidene ureditve se lahko izvajajo fazno, pri čemer pa mora biti dostopna cesta v območje načrtovana  in urejena že v 1. fazi.

 

Ostali prostor EUP

Prostor, na katerega se v prvi in drugi fazi ureditve ne posega, se bodisi ohranja kot obstoječ travnik, bodisi se ozeleni z avtohtono visokoraslo vegetacijo. Ohrani in vzdržuje se obstoječo Situlsko pot na jugu območja, ki se jo ob izgradnji parkirišč po potrebi prestavi oziroma ustrezno naveže na peš površine ob Andrijaničevi cesti. Ohrani in vzdržuje se tudi vegetacijo ob Situlski poti. Brežine nastale zaradi ureditve parkirišč se utrdijo in zatravijo/ozelenijo.«

 

(3) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila)  za enoto urejanja prostora NM/14 historično jedro, podenoto NM/14-k: Kettejev drevored za  zadnjim stavkom doda stavek: »Za  zagotavljanje zadostnih pokritih športnih površin za potrebe osnovne in srednjih šol so dopustne dozidave oziroma novogradnje dodatnih telovadnic in/ali pomožne športne dvorane k Športni dvorani Marof ter Gimnaziji Novo mesto in sicer na podrobnejši namenski rabi ZS - površine za šport in rekreacijo, pri čemer se za dozidavo oziroma novogradnjo faktor zazidanosti na gradbeni parceli, kot je določen za ZS v (2) odstavku 114. člena odloka o OPN, ne upošteva oziroma ni določen.«

 

(4) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila)  za enoto urejanja prostora  EUP NM/14-m do NM/14-n: Reka Krka, v prvem stavku beseda »pešmostovi« nadomesti z besedo »most za pešce in kolesarje«. Za prvim stavkom se doda nov stavek: »Lokacije mostov za pešce in kolesarje, določene v grafičnem delu OPN, se lahko na podlagi predhodnih strokovnih prostorskih preveritev ustrezno prilagodijo.«

 

(5) V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoti urejanja prostora EUP NM/14-OPPN-a in EUP NM/22-OPPN-a na koncu besedila doda vejico in naslednje besedilo: »in PIP za varstvo voda. Na območju se po predhodni strokovni prostorski preveritvi lahko izvedejo mostovi za pešce in kolesarje preko reke Krke.«

 

9.            člen

V 128. členu se dopolnijo Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Otočec in sicer se v tretjem stolpcu (Posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja prostora OTO/1 Otočec-novi del, podenoto OTO/1-a: Novi Otočec zadnji stavek dopolni tako, da se pred piko  doda: »ter vrtca«. Za zadnjim stavkom pa se doda stavek: »V primeru gradnje vrtca oziroma dozidave vrtca k osnovni šoli Otočec na površini podrobnejše namenske rabe SBv, se pri projektiranju  za vrtec uporabljajo Podrobnejši PIP za območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa ter zdravstva (CDi in CDz). Pri ureditvah naj se posebno pozornost nameni zelenim površinam in varnim peš ter kolesarskim povezavam s sosednjimi območji.«

 

10.          člen

 

V drugi alineji osme točke 135. člena se dopolni navedba predpisa tako, da se glasi: » Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15).«

 

3.  POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA

3.1 POSEBNE DOLOČBE

 

11.          člen

 (hramba SD OPN)

 

(1)          SD OPN 4 so izdelane v digitalni in analogni obliki.

 

(2)          SD OPN 4 Mestne občine Novo mesto v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto, Upravne enote Novo mesto in na Ministrstvu za okolje in prostor.

 

12.          člen

 (nadzorstvo)

 

Nadzor nad SD OPN Mestne občine Novo mesto opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

 

3.2  KONČNA DOLOČBA

 

13.          člen

 (veljavnost SD OPN)

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 350-41/2016

Novo mesto, dne 12.7.2018

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj