Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

Status: veljaven

V osrednjem delu naselja Dolenje Karteljevo se nahaja večja perspektivna kmetija, ki je znotraj naselja utesnjena in nima več možnosti širitve. Iz tega razloga je predvidena širitev kmetije oz. selitev dela kmetije na lokacijo v bližini naselja Dolenje Karteljevo.

Območje OPPN meri približno 9000 m2. V manjšem delu gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SKk – površine kmetij (enota urejanja prostora DKR/2) in v večjem delu za območje kmetijskih zemljišč (enota urejanja prostora IKR-1-a).

OPPN je bil pripravljen na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D in 79/17). Na podlagi slednjega zakona lahko lokalna skupnost na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe z OPPN načrtuje različne kmetijske objekte, med drugim tudi stavbe za rejo živali.

nazaj