Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

Status: veljaven

Za širše območje Novega trga v Novem mestu je bil leta 1994 sprejet ureditveni načrt, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/94. Za ureditveni načrt je bila leta 2004 sprejeta obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 44/04). S spremembami in dopolnitvami odloka sta bila leta 2006 prostorski akt iz leta 1994 in njegova obvezna razlaga razveljavljena. V letu 2006 je bilo območje urejeno s sprejetjem spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06).
Navedeni odlok je bil v letu 2015 tehnično popravljen s tehničnim popravkom (Uradni list RS, št. 8/15), v letu 2018 je bila sprejeta sprememba in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu Novi trg (Dolenjski uradni list, št. 16/18). 

Ureditveni načrt je bil v jugozahodnem delu območja urejanja v letu 2021 razveljavljen s prvim odstavkom 55. člena odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg (Dolenjski uradni list, št. 16/21), razen na zemljiščih s takratno parc. št. 1281/5, 1285/1, 1284/1, 1284/2 in 1284/4 (vse k.o. 1456-Novo mesto), na katerih se načrtovani podzemni deli objekta še naprej urejajo z določbami odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06, 8/15 - teh. popr. in Dolenjski uradni list, št. 16/18).

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

Uradni list RS, št. 81/068/15 - teh. popr. in Dolenjski list, št. 16/1816/21.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2), Dolenjski uradni list, št. 16/18;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4), Dolenjski uradni list, št. 16/18;

  3. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, Dolenjski uradni list št. 16/21.


 

 

Datoteke

nazaj