Občinski podrobni prostorski načrt Prenova ob Ljubljanski cesti 47 /OPPN Prenova ob Ljubljanski cesti 47/

Status: veljaven

Območje urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Prenova ob Ljubljanski cesti 47 (v nadaljevanju: OPPN) leži v severnem delu Bršljina v Novem mestu. V zahodnem delu meji na regionalno železniško progo Ljubljana – Novo mesto in gospodarsko cono Livada, v severnem delu na Mirnopeško cesto in krožno križišče Bučna vas, v vzhodnem delu na Ljubljansko cesto in stanovanjsko naselje, v južnem delu pa na območje Blagovno-trgovinskega centra (BTC).

V severnem delu območja ob Ljubljanski cesti (UE 1) se načrtuje trgovsko-poslovni center, v južnem delu (UE 2) poslovno-stanovanjski center, v zahodnem delu pa se v sklopu obstoječih vodnih in obvodnih površin potoka Bezgavec načrtujejo zelene površine. Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo ostalih načrtovanih prostorskih ureditev, in sicer rekonstrukcija Ljubljanske ceste (razširitev, novi zavijalni pasovi in priključki, ureditve za pešce in kolesarje) ter prilagoditev obstoječega grajenega prostora v južnem in vzhodnem delu območja urejanja (ureditev prekinjenih dostopov, rušitev objektov, pogoji za dopustne gradnje do realizacije drugih načrtovanih prostorskih ureditev). Z ureditvijo zelenih površin na zahodnem delu območja urejanja se omogoči rekreacija širšemu krogu obiskovalcev in potencialna prezentacija arheološke dediščine ter naravne vrednote, ob ustrezni premostitvi železniške proge pa tudi povezava z zelenimi površinami v sklopu kompleksa BTC.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47

Uradni list RS, št. 106/11.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47, Uradni list RS, št. 22/12;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105), Uradni list RS, št. 80/12.


 Predpisi, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 10, Uradni list RS, št. 68/07.
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11.


Datoteke

nazaj