Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas

Status: veljaven

Osnovno napajanje novomeškega območja je izvedeno iz RP Hudo, preko enostransko napajanih RTP Bršljin in RTP Gotna vas, ki sta radialno napajani, kar zadostuje le za normalno obratovanje.

V primeru izpada enega izmed daljnovodov (DV 2 X 110 kV Hudo – Črnomelj, DV 2 X 110 kV Hudo – Bršljin, DV 2 X 110 kV Krško – Hudo) pa nastanejo kritične razmere, saj rezervnega napajanja v celoti ni mogoče zagotoviti. Na območju Novega mesta se nahajajo veliki izvozno usmerjeni odjemalci električne energije z zahtevnimi proizvodnimi tehnologijami, ki tudi v prihodnosti načrtujejo širitev proizvodnje (Krka, Revoz, itd.), kar pomeni povečanje potreb po količini in zanesljivosti napajanja.

Z izgradnjo načrtovanega daljnovoda se bo zagotovilo ustrezno normalno in rezervno napajanje, povečala pa se bo tudi zanesljivost napajanja RTP 110/20 kV Metlika in Črnomelj.

Območje načrtovanih ureditev v okviru OPPN leži na severnem in vzhodnem robu Novega mesta. Obsega koridor podzemnega voda, ki poteka od RTP Bršljin, mimo Livade, preko krožišča v Bučni vasi do koridorja obstoječega nadzemnega voda, kjer se nadaljuje kot nadzemni vod do območja kmetijske šole Grm Novo mesto, nato pa se odcepi proti jugu, prečka reko Krko pri Žihovem selu in se nadaljuje v smeri proti Smolenji vasi, Malemu Slatniku in naprej skozi Gotenski boršt proti jugu, mimo zaselka Ukrat do Pogancev, oziroma do RTP Gotna vas. Območje OPPN meri 59,9 ha.

Daljnovod z nazivno napetostjo 2 x 110 kV je načrtovan delno kot podzemni vod (kablovod) v dolžini 1,35 km in delno kot nadzemni vod v dolžini 10,44 km. Ureditveno območje OPPN zajema koridor podzemnega voda in koridor nadzemnega voda v celotni dolžini z območji razširitev in sicer: odcepi in območji za RTP Ločna in RTP Cikava, območja stojnih mest stebrov, območja za preureditev tangiranih infrastruktur, območja dostopnih poti do stebrov in območja gozdnih posek, ki segajo iz koridorja daljnovoda. Skupna dolžina daljnovodne povezave znaša cca. 11,79 km.

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas

Uradni list RS, št. 9/11.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Občinski lokacijski načrt za Poslovno-storitveno cono Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 107/06 in nadaljnji;
  2. Lokacijski načrt primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu,1. faza, Skupščinski Dolenjski list 21/89, 6/90;
  3. Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu, 2. faza, Skupščinski Dolenjski list 6/91 in 11/91;
  4. Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90;
  5. Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105, Uradni list RS, št. 68/07;
  6. Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 43/08;
  7. Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 39/10.

Celotno gradivo je zaradi obsežnosti na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj