Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/1

Status: veljaven

Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) ( v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje ureditvene enote prostore NM/6-OPPN-f (v nadaljevanju EUP NM/6-OPPN-f) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN). OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.

Jugovzhodni del EUP NM/6-OPPN-f, za katerega je uveljavljen OPPN Bučna vas – vzhod/1, je namenjeno urbani stanovanjski pozidavi raznolike tipologije. Gradnja novih stavb je predvidena na območju severno od stanovanjske pozidave ob Tržiški ulici in ulici Velika Bučna vas. Vpeta je v pet zazidalnih otokov z raznoliko tipologijo gradnje – samostojne stanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe - dvojčki in večstanovanjske stavbe. Pasove pozidave prekinjajo pasovi zelenih površin z večnamenskimi potmi, ki se namenijo prostočasnim aktivnostim, tudi z namestitvijo igral ter ureditvijo igrišč. Del površin je namenjeno tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Območje urejanja je veliko približno 4,3 ha.

Cilj priprave OPPN Bučna vas – vzhod/1 je bil določitev izvedbenih prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo stanovanjske soseske s stanovanjskimi in večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.

 

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1

Dolenjski uradni list, št. 8/15.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90;
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  3. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2, Uradni list RS, št. 56/14.

Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 (SD OPPN 1) - V PRIPRAVI!

 

Datoteke

nazaj