Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa del magistralnega plinovoda Mh 4 za Posavje in Dolenjsko in obravnava:
- območje poteka plinovoda, od meje z občino Krško do meje z občino Trebnje, z varovalnimi pasovi,
- merilno regulacijske postaje Dobruška vas, Otočec in Novo mesto,
- razdelilno postajo Hudo,
- oddajno čistilno postajo Novo mesto,
- blokirne ventile: BV 2, BV 3, BV 4 in BV 1,
- odcepni ventil Dobruška vas,
- trase energetskih in PTT kablov do merilno regulacijskih postaj.

Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto

Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90, Uradni list RS, št. 55/99-LN ČN Turistični kompleks Otočec, 76/00-UN Turistični kompleks Otočec, 22/02-DLN, 107/06-OLN PSC Mačkovec-1, 39/10-OPPN Hidravlične izboljšave, 77/10-DPN Plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, 9/11-OPPN Daljnovod RTP Bršljin–Gotna vas, 80/12-SDLN Rekonstrukcija Ljubljanske ceste, 87/12-DPN Daljnovod Hudo-Brestanica, 102/12-DPN AC Obrežje - Maline, Dolenjski uradni list, št. 8/15-OPPN Bučna vas – vzhod/1, 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2, 3/20 - LP 1443.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. ... ... ...
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  3. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.
  4. ... ... ...

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj