zemljevid krajevnih skupnosti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 61. in 61. a člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl.US: U-I-43/13-8) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 7. 2016 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec

(SD OPPN Otočec-1)

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 34/15), ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d. o. o., pod številko J-3/16. Sestavlja jih tekstualni del, grafični del se ne spreminja.

 

2. člen

 

Po celotnem odloku se spremeni sklic na člen z opredelitvijo pojmov, in sicer se namesto sklica na 4. člen navede sklic na 5. člen tega odloka.

 

3. člen

 

V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»NO in EO se gradijo v skladu z določili predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, z izjemo parkirišč, če z njimi soglašajo upravljavci gospodarske javne infrastrukture.«

 

4. člen

 

V 42. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(2) Prostori v pritličju, ki so orientirani proti lokalni cesti, se praviloma namenijo opravljanju dejavnosti.

(3) Proti Šolski ulici se orientirajo glavne fasade stavb.«

 

5. člen

 

V 43. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– gradbenoinženirski objekti: objekti prometne infrastrukture (lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, parkirišča, cestni priključek, rampe itd.), cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, objekti in naprave za odvodnjavanje (niso dopustni vodni stolpi in čistilne naprave).«

 

6. člen

 

V 44. členu se prva in tretja alineja četrtega odstavka spremenita tako, da se glasita:

»– NO in EO, ki so stavbe, se lahko gradijo kot samostojni objekti. Lahko so  prislonjene k nestanovanjski stavbi, volumensko in oblikovno morajo biti podrejeni stavbam na isti gradbeni parceli.

– Strehe stavb so dvokapne, naklona od 35° do 40°, enokapne naklona od 8° do15°, ravne, ločne ali zelene.«

 

7. člen

 

V 44. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) GRADBENOINŽENIRSKI OBJEKTI: Gradbeno inženirski objekti se lahko gradijo kot samostojni objekti ali kot del funkcionalnih zemljišč stavb. Lahko se stikajo z drugimi gradbenoinženirskimi objekti, oblikovno pa morajo biti podrejeni gradbenoinženirskim objektom in stavbam na isti gradbeni parceli.

(6) Parkirišča se navežejo na Šolsko ulico na mestu centralnega cestnega priključka in se uredijo kot funkcionalna površina ob stavbi ali pa kot samostojno parkirišče.« 

 

8. člen

 

V 45. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:

»(2) Dopustna je fazna gradnja, tako da je posamezna faza konstrukcijsko in funkcionalno zaključena enota, kot npr. gradnja stavb s pripadajočimi gradbenoinženirskimi objekti ali gradnja centralnega cestnega priključka ali parkirišč kot samostojnih objektov.

(3) V UE 7 se lahko oblikuje ena sama gradbena parcela, ki je v prvi fazi gradnje lahko manjša od celotne površine UE 7 in se v nadaljnjih fazah gradnje povečuje tako, da bo po izvedbi vseh načrtovanih prostorskih ureditev enaka celotni površini UE7. Če bo območje UE 7 namenjeno več uporabnikom, se lahko oblikuje več ločenih gradbenih parcel, npr. za izvedbo centralnega cestnega priključka, parkirišča ali stavb s pripadajočimi površinami.« 

9. člen

 

V 45. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Območje se napaja prek centralnega cestnega priključka na Šolsko ulico, dopustno je sekundarno napajanje stavb (npr. servisni dostop ali uvoz v klet).  

 

10. člen

 

V 45. členu se sedanji šesti odstavek preštevilči v sedmega in se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Do pričetka gradnje stavb se območje UE 7 lahko ureja v skladu s pogoji, ki veljajo za UE 13, dopustna je tudi izvedba parkirnih površin s priključkom na javno cesto.«

 

11. člen

 

V 81. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Pri načrtovanju javne komunalne infrastrukture je obvezno ločeno prikazati javno omrežje, zasebno omrežje in priključne vode.«

 

12. člen

 

85. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Padavinske odpadne vode se s prometnih in ostalih javnih utrjenih površin (parkirišča, trg ipd.) ter s streh javnih objektov preko peskolovov in novega kanalskega sistema speljejo v reko Krko. Odvajanje padavinskih vod se mora izvajati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Čiste meteorne vode s streh objektov se vodijo neposredno v ponikalnice na posameznih parcelah ali pa se voda zbira v zbiralnikih deževnice oziroma se spelje neposredno po terenu. Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na sosednje gradbene parcele brez soglasja lastnika takega zemljišča.«

(3) Meteorne vode s parkirnih površin in manipulativnih dvorišč se vodijo v ponikalnice ali v novo predvideno javno meteorno kanalizacijo, vendar jih je potrebno predhodno prečistiti preko lovilcev olj. Parkirišča, manipulativne površine in platoji morajo biti obrobljeni z betonskimi robniki in nagnjeni proti iztoku, kjer se morajo postaviti standardizirani lovilci olj (SIST EN 858-2).

 

13. člen

 

Za 110. členom se doda nov 111. člen, ki se glasi:

»111. člen (Dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje objektov in prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje objektov oziroma izvajanja ureditev, načrtovanih s tem OPPN, se ohranja obstoječa raba prostora, dopustno pa je še:

  • vzdrževanje stavb in objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
  • izvedba začasnih ureditev, kot so zelene površine, igrišča, parkirne površine, poti, ograje, ureditve za odvodnjavanje in podobno, pri čemer se njihovo oblikovanje uskladi s prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno ureditveno enoto, določenimi s tem odlokom.

(2) Posegi, navedeni v prvem odstavku tega člena, so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem OPPN, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem OPPN.«

Posledično se sedanji 111. in 112. člen preštevilčita v 112. in 113. člen.

 

KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor, in druge inšpekcijske službe.

(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec so v analogni in digitalni obliki na vpogled pri pristojni občinski službi Mestne občine Novo mesto in Upravni enoti Novo mesto. Objavijo se na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(3) Ta odlok začne veljati osmi (8.) dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 350-25/2016

Novo mesto, dne 14.7.2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

novice

08. oktober, KS Otočec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

05. maj, KS Otočec

Zaisnik 12. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec

Zapisnik 11. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec
19. september, KS Otočec

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

več >

10. junij, KS Otočec

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

Dolenjski uradni list 34 - 2016

več >