zemljevid krajevnih skupnosti

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg)

datum: 19. 07. 2016

Dolenjski uradni list 35 - 2016

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12.7.2016 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave

občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg

(OPPN Novi trg)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev  prostorskega akta)

 

(1) Območje enote urejanja prostora občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (del EUP NM/14-OPPN-a), za katerega se bo pripravljal občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), se nahaja v središču Novega mesta in leži poleg starega mestnega jedra Novo mesto. Na obravnavanem območju veljajo določila Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.).

(2) Predmet priprave OPPN Novi trg je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo objekta na mestu porušene poslovne stavbe Novi trg 6, ki se pridobijo z izvedbo dvostopenjskega arhitekturnega natečaja, določitev pogojev za gradnjo garažne hiše na brežini pod Upravno enoto Novo mesto ter določitev pogojev urejanja športnega parka Loka, ki vključuje gradnjo mladinskega centra.

(3) V OPPN Novi trg se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

(4) Pobudo za pripravo OPPN Novi trg je podalo podjetje Trgograd d.o.o., Litija.

 

2. člen

(območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja OPPN Novi trg zajema naslednje zemljiške parcele oziroma njihove dele: parc.št. 1366, 1365, 1362, 1363, 1347, 1361, 1364, 1359, 1357, 1358, 1360, 1356, 1352, 1351, 1348, 1353, 1324, 1321, 1320, 1294/1, 1350, 1349, 1280/10, 1280/11, 1280/7, 1325, 1292, 1291/3, 1281/10, 1291/7, 1280/6, 1280/1, 1288, 1290, 1280/4, 1280/8, 1281/9, 1281/5, 1281/4, 1283/1, 581/2, 1286/1, 1286/2, 1282, 1283/2, 1284/4, 1284/2 in 1285/1, vse k.o. 1456 Novo mesto.

(2) V primeru vključevanja različnih pobud v OPPN Novi trg se lahko območje urejanja temu posledično prilagodi tako, da se razširi tudi na sosednja zemljišča.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN MONM, strokovne podlage izdelane v postopku izdelave UN Novi trg in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij.

(2) Za območje med stavbo TPC Novi trg, stavbo KCJT ter Seidlovo cesto in cesto Na Loko (zemljišča parc.št. 1280/1, 1280/7, 1325, 1293, 581/2, 1289, 1287, 1288, 1290, 1291/4, 1291/3, 1291/5, 1280/10, 1291/7, 1280/1, 1280/8, 1281/9, 1281/4, 1283/1, 1286/1, 1282, 1283/2, 1285/1, 1284/2, 1284/1, 1284/4, vse k.o. 1456 Novo mesto), se izvede dvostopenjski arhitekturni natečaj, ki ga mora pobudnik izvesti v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Natečajno območje se na podlagi podrobnejših izhodišč, ki bodo določena v projektni nalogi za natečaj, lahko tudi razširi oziroma spremeni.

 

4. člen

(roki za pripravo OPPN Novi trg in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava OPPN Novi trg bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

1. faza: izdelava strokovnih podlag - 60 dni po podpisu pogodbe oziroma predaji geodetskega načrta ter drugih že izdelanih strokovnih podlagah izdelovalcu s strani naročnika oziroma pripravljavca.

2. faza: izdelava osnutka OPPN - 30 dni po potrditvi strokovnih podlag

 • izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;
 • pridobitev smernic NUP - 45 dni;
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

3. faza: Izvedba arhitekturnega natečaja

4. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po zaključku natečaja:

 • pregled in analiza smernic;
 • upoštevanje zaključnega poročila arhitekturnega natečaja, skupaj z morebitnimi dodatnimi usmeritvami Občinske uprave;
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
 • priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.

5. faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev in javne obravnave - 30 dni;
 • 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 15 dni po dostavi pripomb in predlogov izdelovalcu s strani naročnika;
 • sprejem stališč do pripomb - 15 dni.

6. faza: izdelava predloga OPPN:

 • izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 dni po zavzetju stališč do pripomb oziroma obvestilu o zavzetju stališč do pripomb s strani naročnika
 • pridobitev mnenj NUP - 45 dni;
 • dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN - 15 dni po pridobitvi in predaji mnenj NUP izdelovalcu s strani naročnika;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v Dolenjskem uradnem listu - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN Novi trg ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN Novi trg.

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor  območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

2.      Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

3.      Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

4.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, p.p. 551, 2102 Maribor

5.      Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

6.      Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

7.      Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);

8.      Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

9.      Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;

10.   Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

11.   Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;

12.   Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;

13.   Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;

14.   Gratel d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj Slovenija

15.   Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno

16.   Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave OPPN Novi trg ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN Novi trg.

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Novi trg)

 

Izdelavo OPPN Novi trg financira podjetje Trgograd d.o.o, Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija.

 

7. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 35006-2/2016                                                                    

Novo mesto, dne 12.7.2016             

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

novice

08. oktober, KS Otočec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

05. maj, KS Otočec

Zaisnik 12. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec

Zapisnik 11. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec
19. september, KS Otočec

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

več >

10. junij, KS Otočec

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

Dolenjski uradni list 34 - 2016

več >