zemljevid krajevnih skupnosti

Javni razpis oz. javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020

datum: 18. 11. 2019

Dolenjski uradni list 26 - 2019

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 26/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št,  RS, št. 42/2010, 21/18 - ZNOrg), Zakona o športu (ZŠpo, Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.  RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10), Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB, 36/08-ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 Odl. US), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16), Strategije za področje mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 in Strategije športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 objavlja

 

javni razpis oz. javni poziv mestne občine novo mesto za

sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020

 

 

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij razpisuje sredstva za leto 2020 v skupni višini do 918.040,00 EUR za naslednja področja:

 

 • kultura v skupni višini do 309.600,00 EUR,
 • mladina v skupni višini do 56.300 EUR,
 • C.1. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 162.800,00 EUR,

  C.2. preventivni programi preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti v višini do 

        30.000,00 EUR,

  C.3. lokalna medgeneracijska središča v višini do 20.000,00 EUR,  

  Č. šport v skupni višini do 171.340 EUR,

  D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000,00 EUR,

  E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000,00 EUR,

  F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000,00 EUR,

  G. turizem v skupni višini do 20.000,00 EUR.

   

  Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis oz. poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

   

  Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2020.

   

  Leto 2020 bo Mestna občina Novo mesto razglasila za leto Novomeške pomladi, s katero bomo obeležili 100. obletnico tega družbenega in kulturno-umetniškega fenomena, ki je zaznamoval celoten slovenski prostor v različnih pojavnih oblikah.

   

  Posamezna organizacija se prijavi zgolj z eno prijavo, v kateri opredeli, na katera razpisna področja oziroma podpodročja se prijavljaPrijavitelj lahko z istim projektom kandidira le na eno zgoraj navedeno razpisno področje.

   

  Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na področja oz. podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

   

   

  2. Obdobje za porabo sredstev

  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 

    3. Razpisni rok

  Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 18. 11. 2019 in traja do vključno 18. 12. 2019. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko prijavitelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 30. 4. 2020 do 1. 6. 2020 ali od 28. 8. 2020 do 28. 9. 2020 (velja samo za področja A.2., A.3., E, F in G). Prijavo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

   

  V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

   

  4.  Razpisna dokumentacija

  Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo javnega razpisa oz. javnega poziva,
  • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
  • splošni obrazec 2: razpisna področja, za katera organizacija kandidira; na katerem prijavitelj izbere razpisna področja, na katera se prijavlja v letu 2020, 
  • vsebinski obrazec 3 (A - G s podpodročji): prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto po posameznih razpisanih področjih (POZOR: izpolniti je potrebno le tiste vsebinske obrazce št. 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavitelj prijavlja, z morebitnimi prilogami, ki jih posamezni obrazec zahteva),
  • obrazec 4: vzorec Pogodbe,
  • obrazec 5: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa (ne velja za področje H),
  • obrazec 6: vzorec Zahtevka za izplačilo,
  • obrazec 7: označitev kuverte.

   

  Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis oz. javni poziv izpolniti in podpisati splošni obrazec 1, splošni obrazec 2 in tiste splošne obrazce 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavlja. Obrazec 7 prilepi na kuverto.

   

  Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

  Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

   

  Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto oziroma na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

  Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

   

  S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

   

  5. Način oddaje vloge na javni razpis

  Vsak prijavitelj lahko na javnem razpisu oz. javnem pozivu kandidira zgolj z eno prijavo, v kateri izpolni obrazce za posamezna razpisna področja oz. podpodročja, na katera se prijavlja, in jih podpisane s prilogami predloži v eni pošiljki.

   

  Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do G).

   

  Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno srede, 18. 12. 2019,  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do vključno srede, 18. 12. 2019.

   

  V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

   

  Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do vključno srede, 18. 12. 2019 do 16. ure.

   

  Prijava mora biti predložena na naslov:

  Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: VLOGA – NE ODPIRAJ! »JAVNI RAZPIS OZ. JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2020«, z navedbo področja javnega razpisa, na katerega se prijavitelj prijavlja. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo kuverte (Obrazec št. 7: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo kuverte, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu št. 7. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

   

  Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

   

  6.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

  Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

   

  Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena do vključno 18. 12. 2019 (za prvi razpisni rok), do vključno 1. 6. 2020 (za drugi razpisni rok), do vključno 28. 9. 2020 (za tretji razpisni rok). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

   

  Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičeni prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do G). Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 5 delovnih dni od dne odpiranja prijav pozvani, da vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

   

  Komisija bo za posamezno razpisno področje opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije  pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

   

  7. Dodatne informacije

  Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

   za področje kulture, dogodkov in prireditev, delovanje drugih društev in organizacij, mednarodne projekte in turizem: mag. Sandra Boršič (tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si), za področje socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič

  (tel. 07 39 39 250 ali mateja.jeric@novomesto.si),

   za področje mladine in športa: Ivica Menger

  (tel. 07 39 39 211 ali ivica.menger@novomesto.si).

   

  Za vse, ki bodo želeli pridobiti več informacij o razpisih, bo Mestna občina Novo mesto organizirala informativni dan v sredo, 27. novembra 2019, ob 16. uri, v sejni sobi na rotovžu, Glavni trg 7, 1. nadstropje.

   

  8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

  Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. 

  Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za posamezna področja za leto 2020.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

   

   

  Številka: 0930 – 187/2019

  Novo mesto, dne 18. 11. 2019

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  Mag. Gregor Macedoni, l.r.

    

  novice

  08. oktober, KS Otočec

  JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

  V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

  več >

  05. maj, KS Otočec

  Zaisnik 12. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

  Podrobnosti se nahajajo v priponki.

  več >

  05. maj, KS Otočec

  Zapisnik 11. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

  Podrobnosti se nahajajo v priponki.

  več >

  05. maj, KS Otočec
  19. september, KS Otočec

  Namera o ustanovitvi stvarne pravice

  Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

  več >

  10. junij, KS Otočec

  Sklep o vzpostavitvi videonadzora

  Dolenjski uradni list 34 - 2016

  več >