zemljevid krajevnih skupnosti

Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje Mestne občine Novo mesto

datum: 25. 09. 2015

Dolenjski uradni list 10 - 2015

Na podlagi 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 56/2000) in na podlagi 6. alineje 2. odstavka 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/2015, 21/2015 in Dolenjski uradni list, št. 8/ 2015) je župan Mestne občine Novo mesto dne _____________ sprejel

P R A V I L N I K
o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za Občinske redarje Mestne občine Novo mesto

1. člen

Ta pravilnik določa število in čas uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme občinskih redarjev (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in zakonov, če je za to v zakonu dano pooblastilo lokalni skupnosti.

 

Enotno uniformo, dopolnilni deli uniforme, simbole, oznake službenih vozil, nazive in označbe nazivov redarjev določajo pravilniki, ki jih izda minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

2. člen

Redarji so dolžni nositi uniformo samo med delovnim časom oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.

Izven delovnega časa lahko redarji nosijo uniformo samo ob prihodu na delo in ob odhodu iz dela.

Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so jo dolžni redno vzdrževati.

Redarji morajo biti urejeni, imeti morajo zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom ali klobuček na glavi.

3. člen

Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z opremo, ki je predpisana v predpisu iz drugega odstavka prvega člena tega pravilnika.

 

4. člen

V zaprtih prostorih Občinske uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover, srajca ali samo polo majica.

V zaprtih prostorih Občinske uprave ni potrebno nositi kape s ščitnikom oziroma klobučka, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih vozilih in sredstvih javnega prevoza.

5. člen

Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.

 

6. člen

Letna uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne 15. aprila in konča 14. oktobra istega koledarskega leta.

Zimska uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne praviloma 15. oktobra in konča 14. aprila naslednjega koledarskega leta.

V primeru, da vremenske razmere določenega dne močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne oziroma zimske sezone, lahko vodja oddelka za take dneve odredi katere dele uniforme bodo redarji nosili.

7. člen

Število in čas uporabe posameznih delov uniforme je:

Letna uniforma občinskega redarja

Zimska uniforma občinskega redarja

Uniforma občinskega redarja - kolesarja

 

Uniforma  občinskega redarja – motorista

Dopolnilni deli uniforme občinskega redarja

8. člen

Če je redar iz kakršnegakoli razloga odsoten z dela več kot šest mesecev oziroma svojega dela ne opravlja na terenu, se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko časa, kolikor je bil redar odsoten z dela oziroma svojega dela ne opravlja na terenu.

 

V primeru, da uniforma redarja ni poškodovana ali izrabljena, redar ni upravičen do posameznega dela nove uniforme.

9. člen

Po preteku rokov iz 7. člena tega pravilnika in ob nadomestitvi z novim, postanejo posamezni deli uniforme last redarja, ki jih je dobil v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema, se vrnejo.

Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti se lahko podarijo humanitarnim organizacijam. Pred tem se z uniforme snamejo vse službene oznake.

10. člen

Redar, kateremu preneha delovno razmerje oziroma je prerazporejen na drugo delovno mesto, mora službeno uniformo, dopolnilne dele uniforme in opremo, ki ji še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.

 

 

11. člen

Uniformo, dopolnilne dele uniforme in opremo ni dovoljeno odtujevati, niti je spreminjati.

 

12. člen

V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora redar povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno razmerje na njegovo prošnjo oziroma po njegovi krivdi.

 

13. člen

Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in opreme, roku trajanja in vračanja se vodi na Občinskem inšpektoratu.

 

14. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za pooblaščene delavce občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 108/2000).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Številka:

Novo mesto, dne 24. avgusta 2015

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

novice

08. oktober, KS Otočec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

05. maj, KS Otočec

Zaisnik 12. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec

Zapisnik 11. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec
19. september, KS Otočec

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

več >

10. junij, KS Otočec

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

Dolenjski uradni list 34 - 2016

več >