Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel

Status: veljaven

Zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela Mestna občina Novo mesto je načrtovana rekonstrukcija in  prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalna cesta R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od km 21.620  do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi – južni del) –  v nadaljevanju: obvoznica Šmihel. Poleg obvoznice Šmihel se v sklopu projekta načrtuje tudi lokalne cestne povezave.

Območje urejanja z OPPN obsega v severnem delu rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi (157m), nato pa naprej proti jugu novogradnjo ceste (1172m)  s prečkanjem železnice Novo mesto - Metlika v podvozu, vse do navezave na državno cesto, ki je načrtovana z DPN za 3. razvojno os.  Celotna dolžina trase obvoznice znaša 1329mm.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk in sicer:

  • cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM (dolžina 401m),
  • cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču (dolžina 537m),
  • cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel (dolžina 208m).

Skupna dolžina regionalne ceste in posameznih lokalnih cest, ki se obravnavajo v okviru posega v okolje je torej 1329m (reg.c)+ 1146m (lok.c) =2475m

Ob obvoznici so predvidene površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa, povezava za pešce in kolesarje do novega železniškega postajališča Šmihel ob ŠC NM in gozdarska rampa. Zaradi gradnje bo potrebno porušiti nekaj objektov in sicer  ena  nestanovanjska stavba na parc. št. 414/1, dve stanovanjski stavbi na parc. št. 514/5, 493/3, 493/4 in pomožni železniški objekt na parc. št. 1354/11, dodatno pa še nestanovanjski (pomožni) objekt na zemljišču s parc. št. 546/1, 546/, 547/9 in 547/11, vse k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, zgraditi nadomestno stanovanjsko stavbo in urediti nadomestno nogometno igrišče pri romskem naselju. Z OPPN se načrtuje tudi parkirne površine pri pokopališču in OŠ Šmihel (cca 95 PM) in parkirne površine za avtobuse  (3PM) in osebna vozila (16 PM) pri ŠC NM,  zgradi in rekonstruira se tudi vsa potrebna komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. Z izgradnjo obvoznice se ukineta 2 nivojska železniška prehoda (na Bajčevi – Šegovi ulici) in nivojski prehod do romskega naselja Šmihel.

Izgradnja obvoznice je načrtovana v 2. fazah:

•             1. faza severni del: rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste – odcep Westrove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno s krožiščem v podvozu pod železnico) in navezava s cesto za Šmihel od križišča stare Šmihelske ceste s Smrečnikovo ulico do Šolskega centra,

•             2. faza južni del: izgradnja obvoznice zahodno od železniške in s cestama za romsko naselje in za Drsko ter navezava na DPN 3. razvojne osi.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel

Dolenjski uradni list, št. 29/19.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, uradno prečiščeno besedilo (UPB-1); Uradni list RS, št. 63/08 – UPB-1, 81/11 - SD UN ZKNM-1);
  2. Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04);
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib (Uradni list RS, št. 46/12);
  4. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mesto (Uradni list RS, št. 20/94, 79/00);
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel (Uradni list RS, št. 6/06).

Zaradi preosežnosti gradiva so objavljene le bistvene sestavine grafičnega dela, celotno gradivo z vsemi prilogami pa je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj