Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2

Status: veljaven

Območje SDUN 2 se nahaja v osrednjem delu Novega mesta in z bližnjim Glavnim trgom predstavlja del starega mestnega jedra. Obravnavana lokacija, ki je  vpeta med Rozmanovo in Kastelčevo ulico, zajema del enote urejanja prostora EUP NM/14-OPPN-b in meri cca. 14 arov. 

Na območju SDUN 2 že velja Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Dolenjski uradni list, št. 3/20 – UPB1). 

Na območju SDUN 2 je predviden razvoj centralnih dejavnosti, ki ga določa podrobnejši PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti - mestno jedro Novega mesta (CU). Predmet SDUN 2 je določitev spremenjenih prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na: gradnjo stanovanjsko - poslovne stavbe, delno rušitev objekta Rozmanova ulica 11, pogoje za zunanje ureditve ter pogoje priključevanja na infrastrukturna omrežja, ki so potreba za funkcioniranje nove stavbe. 

Predvidena gradnja stavbe je zasnovana na združevanju stanovanjskega programa in različnih dejavnosti z javnim / poslovnim programom. 
V pritličju je predviden javni program, shrambni prostori in uvoz v garažne prostore (na nivoju Rozmanove ulice) s parkirnimi prostori za potrebe novih stanovanj. V sklopu 1. in 2. nadstropja ter mansarde je predvideno bivanje - okrog 14 stanovanj. Del stavbe (vogalni paviljon) bo predvidoma namenjen organizaciji različnih dejavnosti. Vhodi v glavni objekt, zlasti v javni del, so z Rozmanove ulice. Glavni vhodi v stanovanja so etažo višje s Kastelčeve ulice.
Prometni režim mestnega območja se s posegom ne spreminja. Pri zasnovi novega objekta se ohranja javna povezava, ki poteka na relaciji od Vrhovčeve ulice proti Prešernovem trgu in ki povezuje nivo Rozmanove ulice z nivojem Kastelčeve ulice.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2

Dolenjski uradni list, št. 22/2021.


Predpisa, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, Dolenjski uradni list, št. 3/2020 - UPB1;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, Uradni list RS, št. 68/07.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Datoteke

nazaj