Lokacijska preveritev pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a; ID: 2177

Status: veljaven

S sklepom o potrditvi lokacijske preveritve se v EUP NM/14-a na gradbeni parceli, ki jo prestavlja zemljišče s parc. št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto za objekt Glavni trg 27, dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 – OPPN, 46/14 - teh. popr. in 16/15 ter Dolenjski Uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 15/18,  16/18 in 6/19; v nadaljnjem besedilu: OPN).  Dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na podrobnejše prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: PIP) za območje centralnih dejavnosti, ki so določeni v drugem odstavku 111. člena OPN, v preglednici 11. CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – mestno jedro Novega mesta in sicer: 

1. odstopanje od predpisanega Faktorja izrabe - FI in faktorja zazidanosti - FZ na gradbeni parceli tako, da se za nameravano rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjsko poslovnega objekta na lokaciji Glavni trg 27, Novo mesto, parc. št  1656 k.o. 1456 – Novo mesto  dopusti  povečanje obstoječega FZ: do 0,90 in  povečanje obstoječega FI: do 2,91;

2. odstopanje od Meril in pogojev za oblikovanje, tako da se:
 - dopusti posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov tako, da se poenoti višinski gabarit vzhodnega dela objekta Glavni trg 27 (parc. št. 1656 k.o. 1456-Novo mesto) z višino slemena na objektu Glavni trg 28 (parc. št. 1655 k.o. 1456 Novo mesto) in na zahodni strani proti predvideni novi tržnici (parc. št. 1657 k.o. 1465 Novo mesto) objekt dogradi z zaprtjem kareja največ do višine slemena vzhodnega dela objekta Glavni trg 27,
 - dopusti izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od 30 – 44°,
 - nad novim notranjim stopniščem dopusti streha - nadstrešek z enokapno transparentno streho naklona 4°,
 - na strešinah dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna,
 - ohrani se glavna fasada vzhodnega dela objekta z vhodom iz Glavnega trga in sims;

3. odstopanje od Drugih meril in pogojev tako, da izvedba načrta prenove območja in arhitekturnega natečaja za  rekonstrukcijo in prizidavo tega objekta nista potrebna.

Skladno s tretjim odstavkom 133. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/77) preneha veljati dve leti po objavi, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za Objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. Št. 1656, k.o. 1456 Novo mesto - identifikacijska št. 2177

Dolenjski uradni list, št. 12/21.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:


 

Datoteke

nazaj