Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa del primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu in obravnava:
- območje poteka trase plinovoda od merilno regulacijske postaje Novo mesto (v nadaljnjem besedilu tudi: MRP) do Krke, TOZD Tehnoservis v Ločni,
- območje poteka trase plinovoda od MRP Novo mesto do Industrije motornih vozil Novo mesto in Novolesa v Gotni vasi,
- območje poteka trase plinovoda od MRP Novo mesto, Krke, tovarne zdravil Novo mesto, TOZD Izolacije, Opekarne Zalog in Novolesa v Straži,
- merilno regulacijske postaje IMV, Pionir, Novoteks, Krka Izolacije, Opekarna in Novoles v Straži,
- trase elektro kablov do merilno regulacijskih postaj.

Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza

Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90, Uradni list RS, št. 39/98-UN Bršljin, 74/02-ZN Podbreznik, 122/04-UN pešpoti in kolesarske poti, 118/06-OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, 64/10-OPPN rekonstrukcija križišča Belokranjska cesta, 9/11-OPPN Daljnovod RTP Bršljin–Gotna vas, 102/12-DPN AC Obrežje - Maline, Dolenjski uradni list, št. 41/16-OPPN Revoz, 2/21-OPPN ŠRP Češča vas.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. ... ... ...
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  3. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
  4. ... ... ...

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj