Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Brusnice

Status: razveljavljen - v uporabi

Občinski lokacijski načrt Brusnice (OLN) določa pogoje za gradnjo objektov, gradnjo GJI in drugih ureditev v  naselju Velike Brusnice. OLN je bil sprejet leta 2006 (Uradni list RS, št. 120/06, 38/07 – popr., 43/07 – popr., 42/08). Konec leta 2009 je bilo z Občinskim  prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji)  območje enote urejanja prostora naselja nekoliko razširjeno z novimi stavbnimi zemljišči, za katera je bilo potrebno določiti pogoje urejanja, poleg tega pa je bil razlog za spremembe in dopolnitve OLN Brusnice (SD OLN) še določitev pogojev za  legalizacijo večnamenske nadstrešnice, ki služi kot prireditveni prostor za potrebe krajevne skupnosti, gasilskega doma in tudi kot parkirišče  ter določitev pogojev za gradnjo doma.

Območje urejanja s SD OLN je bilo tekom postopka priprave razširjeno tako, da obsega tudi dele enot urejanja prostora VBR/1-c, VBR/1-g, VBR/1-h, del VBR/1-d in del VBR-OPR-a

 

nazaj