Občinski lokacijski načrt Brusnice

Status: razveljavljen - v uporabi

Občinski lokacijski načrt Brusnice določa pogoje za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo obstoječih objektov, graditev prometne in druge javne infrastrukture ter druge spremljajoče ureditve v naselju Velike Brusnice.

Ureditveno območje OLN Brusnice obsega naselbinsko telo naselja Velike Brusnice ob regionalni cesti Ratež – Velike Brusnice – Gabrje. Območje OLN Brusnice je velikosti približno 21 ha.

Z OLN je načrtovana revitalizacija in manjša širitev naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče. Predvidena je tudi primerna rekonstrukcija regionalne ceste v uličnem profilu za zagotavljanje varnosti pešcev, izgradnja avtobusnega postajališča s parkiriščem oziroma avtobusne postaje ter rekonstrukcija in novogradnja komunalne infrastrukture. Na območju nepozidanih gradbenih parcel se predvidi natančnejšo namensko rabo ter druge urbanistične pogoje za gradnjo objektov in drugih ureditev. Z OLN je predvidena tudi ureditev jedra naselja v smislu poudarka na centralni funciji naselja.

 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice

Uradni list RS, št. 120/06,  38/07 – popr.,  43/07 – popr.,  42/08 – popr., 101/09 - OPN MONM, 5/13 in Dolenjski uradni list, št. 8/21 in 16/22 - OPN MONM.

Odlok o OLN Brusnice - neuradno prečiščeno besedilo (NPB2)


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  2. Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice, Uradni list RS, št. 5/13.
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2) - Dolenjski uradni list, št. 8/21.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah, Uradni list RS, št. 57/03.

Predpis, ki dani predpis razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

 

Datoteke

nazaj