vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–235 Odvzete socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Pobuda, da se zadolži občinsko upravo, da pridobi podatek koliko je bilo v Novem mestu odvzetih socialnih pomoči zaradi ne obiskovanja osnovne šole v MO NM.

Odgovor

Pobudo smo naslovili na Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Novo mesto. V nadaljevanju citiramo prejeti odgovor:

»Zakon o socialno varstvenih prejemkih zagotavlja posamezniku ali družini sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, kar vključuje hrano, ogrevanje, obutev, obleko elektriko in osnovno higieno, v višini, ki ga določi država (cenzus). Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. materialnega stanja vlagatelja in njegovih družinskih članov, zakon v 60. členu določa katere zbirke podatkov lahko center pridobiva in jih obdeluje. V 28. členu zakon določa kateri so krivdni razlogi na strani upravičenca do denarne socialne pomoči, zaradi katerih se pravica do denarni socialnih pomoči ukine. Med naštetimi razlogi za ukinitev pravice do denarne socialne pomoči ni navedeno (ne)obiskovanje šole mladoletnih otrok, za katere je upravičenec do denarne socialne pomoči dolžan skrbeti. Ravno tako 60. člen v zbirki podatkov, katere center lahko pridobiva in jih obdeluje ne predvideva podatek o (ne)obiskovanju pouka mladoletnih otroka, za katerega je dolžan upravičenec do denarne socialne pomoči skrbeti.

Zaradi navedenega CSD nima zakonske podlage, da bi zbiral podatke o (ne)obiskovanju pouka mladoletnih otrok, za katere je upravičenec do denarne socialne pomoči dolžan skrbeti z namenom ukinitve odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči zaradi (ne)obiskovanja pouka, zato take statistike CSD ne more voditi.

CSD pridobiva te podatke izključno z namenom izvajanja socialno varstvenih storitev, kot informacijo katere družine imajo težave pri izvajanju starševske vloge, da poskrbijo za vključenost otrok v redno izobraževanje in so podlaga za metode socialnega dela v okviru socialno varstvenih storitev.

Poslanstvo centra za socialno delo je pomoč ljudem, ki se znajdejo v materialni ali socialni stiski. Niti doktrina socialnega dela niti zakonodaja, po katerih nalogah je CSD stvarno pristojen,  ne zajema represivne prijeme za reševanje problematike ljudi, s katerimi se srečuje pri svojem delu.«

 

Na občinski upravi Mestne občine Novo mesto tako ugotavljamo, da Center za socialno delo Novo mesto  ne more oz. ne želi posredovati konkretnih podatkov. Željeni podatki bi namreč pokazali, kako prizadevanja Mestne občine Novo mesto  za dobrobit otrok  dejansko delujejo v praksi. Mnenja smo namreč, da je pravica otrok do izobraževanja večja, kot pravica njihovih staršev, da razpolagajo z denarjem socialnih pomoči.

 

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar

višji svetovalec

 

 

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

Nazaj na seznam