vodilna slika

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Osnovni podatki o Skupni občinski upravi Dolenjske

Sedež: Germova 4, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Matična številka: 2516314000

Davčna številka: 35214767

E-mail: souod@novomesto.si

Vodja SOU OD:

Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Telefon: 07 39 39 270

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Tea Urbančič Kavšček
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

SOU OD, Germova 4, 8000 Novo mesto
07 39 39 237

tea.urbancic.kavscek@novomesto.si

Katalog informacij javnega značaja_oktober 2023.pdf

 

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 07 39 39 266

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

petek: od 9.00 do 11.00

 

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:

ponedeljek: od 9.00 do 11.00

sreda: od 9.00 do 11.00  in od 15.00 do 17.00

 

Prek telefona in elektronskih medijev so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas:

ponedeljek, torek: od 8.00 do 15.00

sreda: od 8.00 do 17.00

četrtek, petek: od 8.00 do 14.00

 

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

MEDOBČINSKO REDARSTVO - predstavitveni katalog.docx

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Predpisi, ki jih nadzira Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu je objavljena na povezavi.

Obvestilo posameznikom po 13. Členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov pri izvajanju meritev hitrosti udeležencev v prometu.pdf

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

Vloge na področju prometa so objavljeni na povezavi.

 

Parkirni režim v Občini Trebnje.pdf

 

Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

Dokumenti na področju civilne zaščite in požarnega varstva so objavljeni na povezavi Dokumenti.

Seznam pooblascenih uradnih oseb 3.10.pdf

Več o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na povezavi

 

Skupna notranja pot za prijavo za Občino Mirna in Občino Mokronog-Trebelno

Na podlagi veljavnega Zakona o zaščiti prijaviteljev, z namenom zaščite javnega interesa sta Občina Mirna in Občina Mokronog-Trebelno vzpostavili skupno notranjo pot za prijavo kršitev predpisov. Prijavo potom skupne notranje poti lahko poda fizična oseba, ki je z Občino Mirna ali Občino Mokronog-Trebelno v delovnem ali podobnem razmerju.

OBRAZEC - NOTRANJA PRIJAVA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV.docx

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI SKUPNE NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO ZA OBČINO MIRNA IN OBČINO MOKRONOG-TREBELNO.pdf

Letna poročila SOU OD

Poročilo SOU OD za leti 2020 in 2021.pdf

Poročilo ZDIJZ za leto 2022.pdf

 

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka parkirne hiše 031 211 293 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva 031 353 296 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si /
LENASSI MALNARIČ Mojca vodja pravne službe /
VRHOVNIK Martina Ana vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BJELAJAC Stanislava podsekretarka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DUŠIČ Gašper občinski redar /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-680
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo /
GRITLI Lucija višja svetovalka – občinska urbanistka /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
HVALA Judita inšpektorica /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KORPAR Sebastjan strokovni sodelavec V – za urejanje prometa /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja inšpektorica svetnica 07 39 39-295 041/314-616
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-712
RODMAN Melita višja občinska redarka /
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I /
SMOLE Katja strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
ŽVAB Anja občinska redarka svetovalka /