vodilna slika

Občinska volilna komisija

Mestna občina Novo mesto
Občinska volilna komisija 
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
T: (07) 39 39 334
E: ovk@novomesto.si

 

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah in sicer Občinska volilna komisija:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve. 

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto je imenoval Občinski svet Mestne občine Novo mesto s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije (DUL, št. 24/2019).

Sestava Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto:

1. predsednica: Jerica Grden,

    namestnica predsednice: Marjetica Žibert,

2. članica: Jasna Simčič,

    namestnica članice: Milena Bartelj, 

3. članica: Martina Ana Vrhovnik, 

    namestnica članice: Magda Dragan,

4. član: Robert Zidarič,

    namestnik člana: Jože Florijančič.