vodilna slika

Delovna telesa OS

Občinski svet ima deset (10) stalnih delovnih teles: 5 komisij in 5 odborov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Komisija za priznanja in nagrade

Komisija za statut in poslovnik

Komisija za vloge in pritožbe

Odbor za davčno politiko, proračun in finance

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za gospodarstvo

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti