Vloge

Spodaj najdete vse obrazce, razdeljene po posameznih uradih. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov

Medobčinski inšpektorat

Urad za finance in splošne zadeve

Urad za prostor in razvoj

 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 156,29 KB (docx)
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 549,31 KB (pdf)
 • Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev GD za nezahtevne objekte 753,04 KB (pdf)
 • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Priloga 8 - Zahteva za izdajo projektnih pogojev 860,57 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest 1,21 MB (pdf)
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) 423,63 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 152,31 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja drugih soglasij s področja prometa 253,21 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti 314,18 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro 176,53 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča 179,83 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto 177,11 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti 178,07 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev, zamenjavo prometne signalizacije 176,95 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odnero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 253,48 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode