Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Mestna občina Novo mesto
Odgovorna uradna oseba: mag. Gregor Macedoni, župan
Datum zadnje spremembe: 30. 12. 2016
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na sedežu Mestne občine Novo mesto.
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: +386 7 39 39 202
Faks: +386 7 39 39 208
Elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.A ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

organigram

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Direktorica občinske uprave
dr. Vida Čadonič Špelič
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
(07) 39 39 206

Kabinet župana
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
Vodja: Meta Retar
(07) 39 39 204 |  041 932 755

Občinsko pravobranilstvo
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Občinska pravobranilka: Ana Avsec
(07) 39 39 334

Civilna zaščita
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
Višji svetovalec za zaščito in reševanje: Fikret Fejzić

Urad za finance in splošne zadeve
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: Katarina Petan
(07) 39 39 332 | 041 779 223

Urad za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: dr. Jana Bolta Saje
(07) 39 39 318

Urad za prostor in razvoj
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: dr. Iztok Kovačič
(07) 39 39 247 | 041 581 756

 • Oddelek za okolje in prostor
  Vodja: Mojca Tavčar
  (07) 39 39 280 | 041 358 318
   
 • Oddelek za premoženjske zadeve
  Vodja: Stanislava Bjelajac
  (07) 39 39 237 | 051 658 706
   
 • Oddelek za investicije
  Vodja: Franci Starbek
  (07) 39 39 255 | 041 222 295
   
 • Oddelek za promet in mobilnost
  Vodja: Miloš Dular
  (07) 39 39 342 | 041 758 648

Občinski inšpektorat
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Vodja po pooblastilu: Peter Judež
(07) 39 39 271 | 031 396 306

2.B KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Meta Retar, vodja Kabineta župana
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
meta.retar@novomesto.si
telefon: (07) 39 39 204
št. pooblastila 1000-9/2015 z dne 1. 9. 2015

Urban Kramar, višji svetovalec za odnose z javnostmi
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
urban.kramar@novomesto.si
telefon: (07) 39 39 341
št. pooblastila 1000-8/2015 z dne 3. 1. 2018

mag. Sandra Boršić, podsekretarka za protokolarne zadeve in kulturo
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
sandra.borsic@novomesto.si
telefon: (07) 39 39 253
št. pooblastila 100-16/2009 z dne 31. 8. 2012

mag. Judita Pirc, podsekretarka za splošne zadeve
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
judita.pirc@novomesto.si
telefon: (07) 39 39 222
št. pooblastila 100-68/2009 z dne 4. 11. 2014

2.C SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

SPLOŠNO

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

 

IZOBRAŽEVANJE

 

SREDNJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

 

ŠPORT

 

KULTURA

 

SOCIALNO VARSTVO

 

ZDRAVSTVO

 

PROSTOR

 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2.Č) SEZNAM PREDLOGOV  PREDPISOV

Predloge predpisov lahko spremljate na spletnem naslovu.

Vsi prostorski akti v pripravi so na voljo v spletnem registru.

2.D SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH PROGRAMOV, STRATEGIJ, STALIŠČ, MNENJ, ANALIZ IN DRUGIH PODOBIH DOKUMENOTV PO VSEBINSKIH SKLOPIH (6. ČLEN UREDBE)

2.E KATALOG VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJM UPORABNIKOM

DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

 • Izdaja odločbe o uveljavitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto
 • Enkratna denarna pomoč

STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI:

 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov

UREJANJE PROSTORA:

 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča in potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom (za javne prireditve)
 • Izdaja potrdila o predkupni pravici
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

NEPREMIČNINE:

 • Brezplačna uporaba nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Prodaja/brezplačen prenos nepremičnine
 • Sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice

OBČINSKE CESTE, JAVNO DOBRO:

 • *Posegi na javno dobro in kategorizirane občinske ceste
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plakatiranje in obveščanje
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo
 • Izdaja odločbe/dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za pridobitev dovolilnice za parkiranje
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev, zamenjavo prometne signalizacije; izdaja soglasja za obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalne takse
 • Izdaja soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča
 • * Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti
 • Izdaja drugih soglasij s področja prometa
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke

SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI:

 • Izdaja projektnih pogojev / soglasja k projektni dokumentaciji
 • Izdaja soglasja za nezahtevne, enostavne objekte in za prekop ceste

OBRATOVALNI ČASI, OBRATOVALNI POGOJI, POROČILA:

 • Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Mesečno poročilo o turistih in njihovih prenočitvah

KRŠITVE IN PREKRŠKI:

 • Kršitve mirujočega prometa v pristojnosti mestnega redarstva
 • Kršitve odlokov in zakonov v pristojnosti občinskega inšpektorata

2.F SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN

REGISTER UPRAVNIKOV VEČSTANOVANJSKIH STAVB V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 1. Register vodi Mestna občina Novo mesto.
 2. Naziv zbirke podatkov: Register upravnikov večstanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto
 3. Področje: lokalna samouprava (upravljanje večstanovanjskih stavb)
 4. Register vsebuje imena oz. nazive upravnikov ter njihove sedeže, naslove večstanovanjskih objektov na območju Mestne občine Novo mesto, ID stavb, številke in datume izdanih odločb o vpisu upravnika v register upravnikov, datume sklenitve pogodb o upravljanju ter veljavnost, informacije o morebitnih statutih skupnosti lastnikov, opombe ter datume izbrisa iz registra.
 5. Pravne podlage: Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) SOP 2003-01-3312
 6. Ključne besede: upravnik, ID stavbe, pogodba o upravljanju
 7. Podatki se nanašajo na območje Mestne občine Novo mesto.
 8. Na voljo je spletni vpogled v podatke.
 9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
 10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:
 11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov.
 12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
 13. Datum nastanka: 13. 1. 2016
 14. Pogostnost osveževanja podatkov: po potrebi
 15. Oblika zapisa: pdf datoteka
 16. Jezik zapisa: slovenski
 17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami: ni povezave
 18. Odgovorna oseba: Stanislava Bjelajac (stanislava.bjelajac@novomesto.si)

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA

 1. Register vodi Mestna občina Novo mesto.
 2. Naziv zbirke podatkov: OPN MONM, namenska raba prostora
 3. Področje: okolje in prostor (prostorsko planiranje, urbanizem)
 4. Opis vsebine: določitev območij podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev
 5. Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) SOP 2007-01-1761
 6. Ključne besede: namenska, raba, občinski, prostorski
 7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: območje MONM
 8. Dostopnost podatkov: digitalni arhiv MONM, pregledovalnik PISO
 9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
 10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
 11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov
 12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
 13. Datum nastanka: 26. 12. 2009
 14. Pogostnost osveževanja podatkov: ob spremembah in dopolnitvah odloka OPN (SD OPN)
 15. Oblika zapisa: vektorski (ESRI shape format), rastrski (tif)
 16. Jezik zapisa: slovenski
 17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Prostorski informacijski sistem MOP, Uradni list RS
 18. Odgovorna oseba: dr. Iztok Kovačič (iztok.kovacic@novomesto.si)

SEZNAM VELJAVNIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV

 1. Naziv institucije: Mestna občina Novo mesto
 2. Naziv zbirke podatkov: Prostorski akti Mestne občine Novo mesto
 3. Področje: okolje in prostor (prostorsko načrtovanje, urbanizem)
 4. Opis vsebine: določitev podrobnejših izvedbenih pogojev prostorskih ureditev
 5. Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) SOP 2007-01-1761
 6. Ključne besede: podrobnejši, načrt, občinski, izvedbeni
 7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: območje Mestne občine Novo mesto
 8. Dostopnost podatkov: digitalni arhiv Mestne občine Novo mesto, spletna stran Mestne občine Novo mesto, pregledovalnik PISO
 9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
 10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
 11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: PROSTOR NM, PISO
 12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
 13. Datum nastanka: april 2012
 14. Pogostnost osveževanja podatkov: ob vsaki spremembi faze postopka sprejemanja prostorskega akta
 15. Oblika zapisa: vektorski (ACad format dxf, dwg), rastrski (tif, pdf), MSWord (doc)
 16. Jezik zapisa: slovenski
 17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Uradni list RS
 18. Odgovorna oseba: dr. Iztok Kovačič (iztok.kovacic@novomesto.si)

SEZNAM RAZGLAŠENIH KULTURNIH SPOMENIKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 1. Naziv institucije: Mestna občina Novo mesto
 2. Naziv zbirke podatkov: Kulturni spomeniki lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto)
 3. Področje: kultura in šport (varstvo kulturne dediščine)
 4. Opis vsebine: določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja
 5. Pravna podlaga: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) SOP 2008-01-0485
 6. Ključne besede: kulturni, spomenik, območje, lokalni
 7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: območje Mestne občine Novo mesto
 8. Dostopnost podatkov: digitalni arhiv Mestne občine Novo mesto, pregledovalnik PISO
 9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
 10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
 11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov
 12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
 13. Datum nastanka: 16. 5. 2016
 14. Pogostnost osveževanja podatkov: ob spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju MONM
 15. Obliko zapisa: vektorski (ESRI shape format), MSWord (doc), pdf
 16. Jezik zapisa: slovenski
 17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:
 18. Odgovorna oseba: dr. Iztok Kovačič (iztok.kovacic@novomesto.si)

SEZNAM GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM

 1. Naziv institucije: Mestna občina Novo mesto (MONM)
 2. Naziv zbirke podatkov: Gozdovi s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MONM)
 3. Področje:
 4. Opis vsebine: določitev in razglasitev gozdov s posebnim namenom varovanje teh gozdov in ureditev upravljanja ter gospodarjenja z njimi.
 5. Pravne podlage: Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) SOP 1993-01-1299, Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) SOP 2003-01-0238, Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, 33/2016)
 6. Ključne besede: gozdovi, posebni namen, razglasitev
 7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: območje Mestne občine Novo mesto
 8. Dostopnost podatkov: digitalni arhiv Mestne občine Novo mesto, pregledovalnik PISO
 9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: /
 10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: /
 11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov
 12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
 13. Datum nastanka: 30. 4. 2014
 14. Pogostnost osveževanja podatkov: ob spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
 15. Oblika zapisa: vektorski (ESRI shape format), MSWord (doc), pdf
 16. Jezik zapisa: slovenski
 17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: ni povezave
 18. Odgovorna oseba: dr. Iztok Kovačič (iztok.kovacic@novomesto.si)

2.G SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Organ ne upravlja zbirk podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahtevo je mogoče vložiti pisno ali ustno. Organ lahko zahtevi ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevate pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ustno na istem naslovu ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si . Fizični dostop je mogoč v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 15. ure, sredah od 8. do 17. ure ter petkih od 8. do 14. ure.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4. STROŠKOVNIK

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16) določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Enotni stroškovnik določa naslednje cene materialnih stroškov (brez DDV) za posredovanje informacij javnega značaja:

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij in določi rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema sklepa.

V primeru, ko materialni stroški posredovanja informacij presegajo 80 EUR, lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORAMIJ JAVNEGA ZNAČAJ

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16 - VIII. poglavje)

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Prostorski akti
 • Delo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • Obratovalni časi lokalov
 • Dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom
 • Emisije iz čistilnih naprav
 • Rezultati točkovanja vlog na javnih razpisih
 • PGD in PZI dokumentacije
 • Volitve župana
 • Nakup nepremičnin (kupoprodajne pogodbe)
 • Visoko šolstvo
 • Prijave Mestne občine Novo mesto na javne razpise
 • Poslovno sodelovanje Mestne občine Novo mesto s podjetji
 • Oddaja neprofitnih stanovanj v najem
 • Štipendiranje in denarne pomoči