Nadzorni odbor

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 3. redni seji 18. decembra 2014 imenoval nadzorni odbor v sestavi:

1. Dušan Černe, predsednik,
2. Igor Hrovatič, (od 21.10.2016)
3. Borut Retelj, član,
4. Darja Avguštin, članica,
5. Jožica Barbo Hrastar, članica,
6. Nataša Šterk, članica,
7. Anton Dragan, član.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Pristojnosti nadzornega odbora

Izvleček iz Statuta Mestne občine Novo mesto

38. člen

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
...

44. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.


Novice