vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-116 Kolesarska infrastruktura (Kandijska cesta in Drska – Srebrniče)


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Kolesarska infrastruktura (Kandijska cesta in Drska – Srebrniče)

Župan je še kot kandidat za drugi mandat obljubil, da bomo z izgradnjo kolesarskega dela do pokopališča Srebrniče sanirali tudi vse napake in nevšečnosti na omenjenem odseku: (Vprašanje NKM: Ali boste sanirali odseka s problemom 'rodeo' (Belokranjska in Topliška cesta)? Odgovor Gregorja Macedonija: »DA. Sanacija na Topliški cesti je del projekta izgradnje kolesarske poti proti Srebrničam in je že v izvedbi.« Vir: facebook stran NKM). Zanima me, ali in katere napake je občina sanirala na omenjenem odseku. Če napake niso sanirane, prosim za pojasnilo, zakaj to kljub napovedi ni bilo storjeno in vlagam pobudo, da se odsek sanira, skladno z volilno obljubo.

Poleg tega dajem pobudo, da se na Kandijski cesti – kjer je to mogoče takoj, dolgoročno pa na celotni potezi –vzpostavi pravi kolesarski pas. Zanima me, ali bo občina sedaj, ko mogočnega drevesa ob bolnici ni več, tam vzpostavila del kolesarskega pasu (steze). Drevo ob bolnici je bil namreč po navedbah občine eden od razlogov, zaradi katerih ob rekonstrukciji Kandijske ceste kolesarski pas ni bil izveden. Ker drevesa ni več, se gre sedaj lahko v izvedbo.

Zanima me, kaj o tem misli župan in Občinska uprava. Prav tako me zanima, zakaj ob rekonstrukciji parkirišča ob Težki vodi ni načrtovan – vsaj na tem odseku – kolesarski pas oz. steza? S tem bi vsaj na tem delu rešili težavo. Dajem pobudo, da se projekt v tem smislu nadgradi.

116.pdf

Odgovor

Za novo kolesarsko stezo oziroma večnamensko pot ob Topliški cesti, na odseku od konca naselja Novo mesto do mostička, kjer je že zgrajena nova večnamenska pot, je pripravljen projekt, ki je trenutno v fazi recenzije in bo predvidoma zaključen v septembru 2019. Gre namreč za poseg ob državni cesti, zato je potrebno projekt recenzirati. Večnamenska pot bo imela enak profil kot ga ima že zgrajena, od mostička ter mimo pokopališča Srebrniče, s širino večnamenske poti 3,5 m, ki vključuje površine za kolesarje, pešce ter dostope do kmetijskih zemljišč.

Umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja, kjer je že definirana raba prostora, je prilagojeno na prostorske razmere, tako je tudi umeščanje kolesarskih površin na Kandijski cesti zahteven in kompleksen problem, ki ga je potrebno reševati celovito. Zaradi prostorskih omejitvenih dejavnikov, ki omejujejo profil - konfiguracija terena in obstoječa pozidava na eni strani in vodotok reke Krke na drugi strani, se iščejo rešitve optimalne trase. Ker gre za pomanjkanja prostora, se išče za kolesarje najbolj sprejemljiv kompromis, pri čemer je treba enakovredno proučiti tako kakovost kolesarske povezave kot pretočnost za motorna vozila. Trenutna rešitev je sicer rešila težavo popolne prepovedi kolesarskega prometa po regionalni cesti, ne zagotavlja pa idealnih prometno tehničnih elementov, ki bi kolesarju v prometu zagotavljali bolj varno in prijetno izkušnjo. Eden izmed pristopov urejanja širše navezave se preučuje v sklopu projekta brv in kolesarska pot Loka – Kandija. Celotni proces umeščanja kolesarskih površin, ki je sestavljen iz več faz, na celotnem odseku še ni narejen. Območje načrtovanih ureditev, ki se izvajajo v sklopu gradnje parkirišča ob Težki vodi, poteka vzdolž Kandijske ceste v dolžini okoli 55 m, od tega okoli 10 m zavzema še lokalna cesta, ki se iz parkirišča priključuje na regionalno cesto. Ureditev ločene kolesarske površine na tako kratkem odseku bi bil smiseln, v kolikor bi se v nadaljevanju lahko navezal na enako urejeno površino za kolesarje. Vodenje kolesarja, kjer se na tako kratkem odseku izključuje in ponovno vključuje v motorni promet ni najboljša rešitev. Pomembno je, da kolesarska povezava v čim daljšem delu poteka zvezno brez prekinitev. Kolesarske povezave je potrebno umeščati v prostor tako, da se profil ne menja prepogosto, saj za kolesarja to pomeni motnjo. 

 

Pripravili:

 

mag. Jože Kobe

oddelek za komunalne dejavnosti

 

Jure Duh

višji svetovalec za promet

 

Tomaž Praznik

višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov

 

Nina Kotar

strokovna sodelavka za trajnostne mobilnosti-

regionalne kolesarske povezave

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                             direktorica

 

 

 

 

POSLANO:

1. naslovnik

Nazaj na seznam