vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Posredujem vprašanje občanke, ki jo zanima, kakšni so načrti Mestne občine Novo mesto glede sanacije stanja na Avtobusni postaji Novo mesto in daje pobudo, da se stanje uredi. Zanimajo jo ureditev same avtobusne postaje kakor tudi z območje ob Topliški cesti, ki je bilo začasno urejeno v mandatu 2014-18. 

Odgovor

MO NM kot solastnica Avtobusne postaje skrbi za redno vzdrževanje tako stavbe kot tudi vseh prometnih površin. Žal se z vsakim investicijskim vzdrževanjem stavbe velikokrat vrstijo neuspešna dogovarjanja in pogajanja z ostalimi lastniki, za investicijsko vzdrževanje prometnega platoja pa skrbi MO NM v celoti. V letošnjem letu so predvidena popravila in asfaltiranje dotrajanega asfalta na pohodnih površinah in rampi ter asfaltna izravnava ob posedenih meteornih jaških. 
Nadaljnje celovito urejanje Avtobusne postaje je pogojeno z državnim prostorskim načrtom za nadgradnjo železniške proge št. 80 na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica, ki poleg nadgradnje obstoječe proge v dvotirno in elektrificirano med drugim vzpostavlja tudi novo postajališče Novo mesto – Potniški center in zajema posodobitev objektov in območij postaj ter novo avtobusno postajališče.

Pripravila:
                       
Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost


Franci Starbek                

vodja Urada za infrastrukturo  

 

dr. Jana Bolta Saje

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam