vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-211 Pot od mlina do mlina


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Prosim za pojasnilo, kaj se dogaja s projektom pešpoti Od mlina do mlina in s projektom, ki dodatno osmišlja to pot – pomol na Krki ob Parku EU.

Odgovor

Za projekt pešpoti ob reki Krki je bila izdelana projektna dokumentacija PZI Pot od mlina do mlina, št. projekta P 1607, marec 2021, izdelovalca Studio vizij, Projektiranje in nadzor, Boštjan Jurak s.p., Ulica Slavka Gruma 120, 8000 Novo mesto. V teku so aktivnosti za pridobitev pravice graditi na tangiranih zemljiščih.

 

Upravljavca zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki so tangirana s pešpotjo, sta tudi Ministrstvo za pravosodje in Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Občina je v tem mesecu pripravila predlog za celovito ureditev premoženjsko pravnih razmerij na širšem območju sodne stavbe v Novem mestu, v okviru katerega je zajela tudi ureditev pravice graditi za potrebe Poti od mlina do mlina. Trenutno se dogovarjamo za skupni sestanek vseh vpletenih deležnikov, ki bo predvidoma v mesecu maju 2024.

 

Projekt izgradnje pomola na reki Krki ob Parku Evropske unije vodi Krajevna skupnost Center. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij bo lahko krajevna skupnost prijavila projekt preko programov sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti.

 

 

Luka Rems

višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

 

Tina Hadžič

vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za razvoj in prostor                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam