vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-213 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca - Dopolnitev pobude


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Glede na ustni odgovor župana na mojo pobudo (v katerem je dejal, da gre za kakih pet primerov), glede na vaše pojasnilo (kjer odgovarjate, da je nekontaktiranih ostalo nekaj čez 50 staršev) vas prosim za pojasnilo, koliko staršev, ki ne dobijo mesta v vrtcih, se je s svojo problematiko neposredno pisno obrnilo na Mestno občino Novo mesto (na občinsko upravo ali na župana). Prosim torej za pojasnilo o številu pisem in številu podpisnikov na teh pismih, ki so izrazili zahtevo ali prošnjo za vpis svojega otroka v vrtec v letošnjem šolskem letu.

Zanima me še - prosim za izrecen odgovor: ali je torej moja pobuda, da se reši problematika še preostalih otrok, torej zavrnjena in občina do teh staršev ne namerava izpolniti (oziroma ni izpolnila) svoje zakonskega obveze?

Odgovor

Na Mestno občino Novo mesto smo na temo vpisa otrok v vrtec prejeli pisma treh mamic. Pri eni od teh je bilo dodatno navedenih še 11 mamic, ki so se pridružile tematiki dopisa. Vse mamice so prejele naš odgovor.

Glede svetniške pobude za iskanje rešitev pri vpisu otrok, ki so ostali na čakalnem seznamu kljub dosedanjemu odpiranju medletnih oddelkov ponovno izpostavljamo, da se število vpisanih otrok na seznamu ne more enačiti s številom otrok, ki ne dobijo mesta v javnem vrtcu. Seznam namreč vključuje vse otroke, katerih starši so oddali vlogo, s katero so zaprosili za sprejem v vrtec tekom tega in naslednjega leta, torej tudi takšne, ki trenutno še nimajo pogojev za vpis (starost 11 mesecev) in bodo le-to dosegli v kasnejših mesecih. Hkrati pa bomo tudi v bodoče, tako kot doslej, še naprej sledili politiki, da bomo v primeru, ko je zainteresiranih kandidatov dovolj, odpirali medletne oddelke. Tako smo tudi letos po zapolnitvi mest v 4. medletnem oddelku pristopili k aktivnostim za morebitno odprtje 5. medletnega oddelka v enoti Ostržek (Bršljin). Seveda v primeru, če bo interes za vpis zadosten.

 

 

Pripravila:

Suzana Potočar,

višja svetovalka

 

Po pooblastilu župana                                                     Dr. Jana Bolta Saje,

št. 100-0015/2008-201 z dne 28. 3. 2023                                  direktorica Občinske uprave

Ivica Menger   

 

                                                     

 

Vročiti:

Občinskemu svetu

Nazaj na seznam