vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-215 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje - Dopolnitev pobude


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Hvala za odgovor, ki sem ga posredoval zainteresirani občanki. Zanima jo, ali obstaja kakršen koli terminski načrt novega potniškega centra, ki ga omenja vaš odgovor. Ob tem se nam postavlja tudi vprašanje, kaj bo z obstoječim objektom oziroma lokacijo.

Odgovor

V juniju 2022 je bila javno objavljena pobuda za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica. Sestavni del pobude je tudi predvidena dinamika izvedbe z oceno investicijskih stroškov. Iz gradiva izhaja, da ministrstvo načrtuje ureditev železniškega postajališča Novo mesto Potniški center v 1. fazi nadgradnje železniške proge, in sicer v podfazi 1a, ki je za izvedbo predvidena v obdobju od 2023 do 2028.  

Več podatkov je javno dostopnih na povezavi https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/3058/index.html.

MO NM je dala pobudo, da se ne pristopi samo k ureditvi »običajnega železniškega postajališča (ob bodoči dvotirni železniški progi), temveč se območje ureja celovito v smislu urbanega multimodalnega stičišča s projektom Potniškega centra Novo mesto, ki bi združeval funkcije železniške postaje, avtobusne postaje in parkirne hiše (tako za Potniški center kot bližnji zdravstveni kompleks). Hkrati je MO NM predlagala, da se ustrezno naslovi tudi cestno infrastrukturo v tem območju (preveritev umestitve krožišča na lokaciji sedanjega križišča). Pobuda je bila s strani Direkcije RS za infrastrukturo načelno sprejeta in tako bo faza izdelave idejnih rešitev zajemala ves nabor vsebin za to področje.

 

Pripravila:

                      

Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

Franci Starbek                                                                                           dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za infrastrukturo                                                             direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam